58 Værdipapirer, tilgange

Kontering af værdipapirer, tilgange

Blandt værdipapirer klassificeres investeringer i obligationer, pantebreve mv. Aktiverne skal være bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.

Følgende værdipapirer registreres på standardkonto 58:

  • Børsnoterede indeksobligationer
  • Andre børsnoterede obligationer
  • Ikke-børsnoterede obligationer
  • Pantebreve
  • Andre værdipapirer
  • Aktier, andelsbreve o.l.
  • Kapitalindskud

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må anskaffelse og salg af værdipapirer adskilles på to forskellige standardkonti (58 og 59).

Der anvendes en separat standardkonto til at vise tilgangen, da den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene. Efter det udgiftsbaserede princip betragtes hele købssummen for et værdipapir som en udgift (staten afgiver likvider midler). Omvendt betragtes en afgang ved salg af værdipapirer som en indtægt. 

En eventuel forskel mellem den bogførte værdi værdipapirerne og det likvide beløb, som udbetales til sælger, registreres under konto 26.92 "Tab/gevinst ved køb af værdipapirer"

Se beskrivelsen af kontiene nedenfor:

På kontoen registreres tilgange af almene boligobligationer. Afgang konteres på konto 59.01 Almene boligobligationer – afgang.

Det er den nominelle værdi, der registreres på regnskabskontoen. En eventuel forskel mellem købsprisen og den nominelle værdi registreres på regnskabskonto 58.59 Almene boligobligationer – opkøbskurstab/gevinst.

Kontoen anvendes kun af Danmarks Nationalbank.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer på.

"Obligationer - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års anskaffelser.

Kontoen viser tilgangen i obligationer, pantebreve og andre værdipapirer. Afgang konteres på konto 59.02 Obligationer – afgang.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

"Aktier og andelsbreve - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende som tidligere års anskaffelser.

Kontoen viser tilgangen i aktier og andelsbreve. Afgang konteres på konto 59.03 Aktier og andelsbreve – afgang.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

"Kapitalindskud - tilgang" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års anskaffelser som tidligere års anskaffelser.

Kontoen viser tilgangen i kapitalindskud. Afgang konteres på konto 59.04 Kapitalindskud – afgang.

Kapitalindskud bliver af den modtagende institution eller virksomhed registreret som en del af egenkapitalen. Kapitalindskuddet giver staten rettigheder og pligter som følge af medejerskab af den pågældende institution eller virksomhed.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debetposteringer ved tilgang.

Kontoen er en aktivkonto, som ikke anvendes med de nuværende regnskabsregler. Hvis den tages i brug, må kontoen kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Hvis regnskabsreglerne ændres, skal kontoen bruges til registrering af værdireguleringer af de almene boligobligationer.

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af obligationer. Værdistigninger konteres i debet, mens værdifald konteres i kredit på kontoen.

Værdireguleringer af obligationer føres over en særlig egenkapitalkonto 71.22 Modkonto obligationer – kursregulering.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.

Eksempel på kontering ved værdiforøgelse.

58.22 Obligationer alle - kursregulering71.22 Modkonto obligationer - kursregulering
D K D K
xxx       xxx

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af aktier og andelsbreve. Værdistigninger konteres i debet, mens værdifald konteres i kredit på kontoen.

Værdireguleringer af aktier og andelsbreve føres over en særlig egenkapitalkonto 71.23 Modkonto Aktier og andelsbreve – kursregulering.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.

Eksempel på kontering ved værdiforøgelse.

58.23 Aktier og andelsbreve - kursregulering71.23 Modkonto aktier og andelsbreve - kursregulering
D K D K
xxx       xxx

Kontoen anvendes til at håndtere værdireguleringer af kapitalindskud. Værdiforøgelse konteres i debet, mens værdifald konteres i kredit på kontoen.

Værdireguleringer af kapitalindskud føres over en særlig egenkapitalkonto 71.24 Modkonto kapitalindskud af-, ned- og opskrivninger.

Der kan konteres både debet- og kreditposteringer på kontoen.

Eksempel på kontering ved værdiforøgelse.

58.24 Kapitalindskud - af-, ned- og opskrivninger71.24 Modkonto kapitalindskud - af-, ned- og opskrivninger
D K D K
xxx       xxx

Kontoen anvendes ved primoregulering af obligationer i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen anvendes ved primoregulering af aktier og andelsbreve i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Kontoen anvendes ved primoregulering af kapitalindskud i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Ved flytning af obligationer fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Ved flytning af aktier og andelsbeviser fra en bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Ved flytning af kapitalindskud fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank (Statsgældsforvaltningen).

Kontoen anvendes til at registrere opkøbskurstabet eller –gevinsten ved opkøb af statsobligationer. Dette opgøres som forskellen mellem købsprisen og den nominelle værdi.

Kontoen anvendes tillige til registrering af opkøbskurstab/gevinst, når særlige fonde administreret af Statsgældforvaltningen opkøber obligationer.

Kontoen må kun anvendes af Danmarks Nationalbank.

Kontoen anvendes til at registrere opkøbskurstabet eller –gevinsten ved opkøb af almene boligobligationer. Dette opgøres som forskellen mellem købsprisen og den nominelle værdi.

Herudover registreres der på kontoen ved efterfølgende periodisering af opkøbskurstabet eller –gevinsten som en finansiel omkostning.