54 Statslige udlån, tilgange

Kontering af statslige udlån, tilgange

Til udlån og andre tilgodehavender hører statslige udlånsordninger, hvor institutionen bærer den økonomiske risiko ved engagementerne. Administrationen kan dog være henlagt til en anden myndighed. Aktiverne skal være bestemt for vedvarende eje eller have en løbetid på mindst ét år.

Der anvendes en separat standardkonto til at vise tilgangen, fordi den budgetteres på udgiftsbaserede bevillinger på bevillingslovene, og efter det udgiftsbaserede princip er en tilgang ved udbetaling af nye udlån en udgift. Omvendt er en modtagne afdrag på udlån en indtægt (staten modtager likvider midler).

På bevillingslovene budgetteres indtægter og udgifter på forskellige standardkonti, og derfor må låneoptagelse og afdrag på den indenlandske statsgæld adskilles på to forskellige standardkonti (54 og 55).

Følgende udlånstyper registreres under standardkonto 54 "Statslige udlån, tilgange":

  • Udlån med pant i fast ejendom. Der er tale om udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente afdragsforpligtelser, og som er sikret ved pantebreve med staten som oprindelig kreditor.
  • Udlån uden pant i fast ejendom. Der er tale om andre udlån, for hvilke der på udlånstidspunktet er aftalt rente og afdragsforpligtelser.
  • Rente- og afdragsfri udlån. Der er tale om ydelser, der reelt er tilskud, men hvor der formelt er forbehold om tilbagebetaling.
  • Andre udlån. Der kan fx være tale om udlån, hvor betaling af renter og afdrag afhænger af debitors fremtidige driftsresultat.

Kapitalindskud registreres ikke under udlån, men under standardkonto 58 værdipapirer.

En eventuel forskel mellem den værdi udlånet bogføres med og det likvide beløb som udbetales til låntager, registreres under konto 26.91 "Tab/gevinst ved udlån".

På standardkontoen konteres:

"Udlån - tilgange" er en samlekonto, der viser summen af såvel indeværende års tilgang af udlån og tidligere års udlån.

Afgang af udlån konteres under standardkonto 55.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der foretages debetposteringer ved tilgange i udlån.

Når et studielån overdrages til inddrivelse i Gældsstyrelsen, så debiteres den nominelle værdi for udlånet på regnskabskonto 54.17.

Den nominelle værdi af samtlige fordringer vedrørende studielån overdraget til Gældsstyrelsen kan derfor aflæses af debetsaldoen på kontoen.

Registreringer på kontoen modkonteres på konto 54.19.

Må kun anvendes af statsgældforvaltningen.

På kontoen registreres initiale og løbende indekseringer af indekserede genudlån.

I de få tilfælde, hvor indekseringen er negativ, registreres dette tillige på konto 54.18.

Kontoen er en balancekonto

Kontoen anvendes som modkonto til registreringer på konto 54.17 Restante udlån til inddrivelse.

Kontoen anvendes ved primoregulering af kapitalindskud i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer af regnskabsprincip.

Ved flytning af udlån fra én bogføringskreds til en anden foretages kontering på denne konto.

Hvis institutionen foretager en sådan postering, skal den sikre sig, at der bliver foretaget en tilsvarende postering med modsat fortegn i en anden bogføringskreds i samme periode.

Kontoen er en balancekonto, hvor den afgivende institution fører kreditposteringer, mens den modtagende institution fører debetposteringer.

På kontoen foretages debetkonteringer ved afgivelse af tilsagn om udlån. Modposteringen foretages på hensættelseskontoen vedrørende afgivne tilsagn.

Kontering ved tilsagn:

54.24
Tilsagn om udlån og uden pant
77.95
Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn
D K D K
xxx       xxx

Kontering ved udbetaling af lånebeløbet til låntager:

Når beløbet udbetales, nulstilles det afgivne tilsagn og konto 54.24 nulstilles. Det udbetalte beløb registreres samtidig som et almindeligt udlån jf. regnskabskonto 54.16.

54.16
Udlån - tilgange
Likvider
D K D K
xxx       xxx

 

54.24
Tilsagn om udlån og uden pant
77.95
Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.

Kontoen kan kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.