Andre lagre

Reglerne for indregning og værdiansættelse af andre lagre.

Andre lagre

Andre varelagre omfatter omkostningsvarer eller beredskabslagre mv., som er knyttet op på særlige aktivitetsformål og som er styringsrelevante. Beredskabslagre kan omfatte både anlæg, inventar og lagervarer.

Andre lagre adskiller sig fra produktionslagre ved, at der ikke sker en forarbejdning af dem.

Indregning af andre lagre

Andre lagre indregnes når de generelle indregningskriterier er opfyldt og der indkøbes varer i væsentlige mængder til løbende forbrug for mere end én regnskabsperiode eller beholdningerne svinger væsentligt fra år til år.

Mindre beholdninger af andre lagre, som stort set har samme niveau fra år til år, indregnes ikke, medmindre lagrene er knyttet op på særlige aktivitetsformål, som er styringsrelevante.

Indregning af andre lagre skal kun ske såfremt manglende indregning medfører at det samlede omkostningsbillede forrykkes væsentligt, dvs. at indkøb og forbrug væsentlig afviger fra hinanden fra år til år.

Et færdigoptalt lager gør det muligt at beregne vareforbruget i en given periode efter formlen:

Andre lagre, primo
 + Køb i perioden
 - Andre lagre ultimo
Vareforbrug i perioden

 

Indregning af beredskabslagre

Beredskabslagre er kendetegnet ved, at beholdningen ikke er købt til forbrug, men derimod er til rådighed i en situation, der kræver hurtig og effektiv indsats, fx i tilfælde af krig eller en katastrofe Beredskabslagre indregnes ikke, da de bliver udgiftsført ved indkøbet.

Værdiansættelse af andre lagre

Andre lagre værdiansættes til kostpris, jf. de generelle værdiansættelsesprincipper.

Andre lagre tillægges ikke andel af fællesudgifter, da der normalt ikke foretages en forarbejdning af disse lagre. Lagerværdien opgøres ud fra FIFO-princippet, jf. beskrivelse for produktionslagre.

Alle andre lagre som er væsentlige værdiansættes. Det gælder også lagre som er placeret andre steder eller administreres af andre, fx af leverandører eller konsignationslagre (lagre som fysisk ligger hos tredjemand).

Andre lagre værdiansættes med udgangspunkt i optællingslister for de enkelte lagre.

Levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger mv.

Læs mere om levetider, forbedringer og op- og nedskrivninger under de generelle bogføringsbestemmelser

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af andre lagre i statens kontoplan