98 Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti

Kontering af systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti

På standardkonto 98 "Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti" opsamles forskellige systemgenerede differencer til senere udligning.

På standardkontoen registreres ligeledes uanbringelige mellemregningsbeløb.

I det omfang, der stadig er saldi på disse konti ved årsafslutningen, henregnes disse saldi til kortfristet gæld uanset saldienes fortegn.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Denne specielle SLS-interimskonto anvendes udelukkende til systemmæssig afstemning mellem betalingsdata og konteringsdata.

Efter hver månedskørsel skal den indeværende og nye regnskabsperiode tilsammen give en saldo på nul. En saldo, som er forskellig fra nul på denne konto, er således udtryk for en systemmæssig fejl.

Institutionen skal ikke selv udligne beløbet, men rette henvendelse til Økonomistyrelsen.

Kontoen benyttes til uanbringelige mellemregningsbeløb institutionerne imellem.

Kontoen bør tilstræbes at være 0 ved regnskabsårets afslutning.

Posteringer til Statens KoncernSystem (SKS) fra lokale it-systemer på konti, der fx er lukket, vil blive placeret på denne fejlkonto. Posteringen skal rettes ved en postering i det lokale regnskabssystem, der tilbagefører den postering, som forårsagede afstemningsdifferencen i SKS.

Kontoen skal gå i nul ved årsafslutningen.

Differencer/fejl, som måtte opstå i Statens LønSystem (SLS) ved overførsel af posteringer fra SLS til lokale økonomi systemer (LØS), konteres på denne konto. Udligning sker fra SLS.

Ved ressortændringer skal saldi på 98.75, der er opstået ved flytning af medarbejdere, afregnes likviditetsmæssigt i den afgivende og den modtagne institution. De skal derfor overføres til mellemregningskonto 97.78.

Kontoen anvendes til registrering af differencer/fejl, som opstår ved overførsel af posteringer fra lokale fagsystemer til Navision.

Udligning af differencer/fejl sker manuelt.

Udbetaling Danmark benytter kontoen.

Kontoen er en balancekonto som bør tilstræbes at være i 0.

Kontoen benyttes i forbindelse med årsafslutningen, når der henstår beløb, differencer eller saldi på konti, og dette ikke må forekomme ved årsafslutningen. Det er herefter op til den enkelte institution i det følgende regnskabsår at udligne kontoen.

Kontoen anvendes af Statens LønSystem (SLS) ved automatisk mellemregning mellem flere delregnskaber fx ved overførsel af beløb fra et SE-registreringsnummer (delregnskab) til et andet delregnskab inden for samme bogføringskreds.

Kontoen anvendes af Rigspolitiets lønsystem ved automatisk mellemregning mellem flere delregnskaber fx ved overførsel af beløb fra et SE-registreringsnummer (delregnskab) til et andet delregnskab inden for samme bogføringskreds.

Kontoen anvendes af Statens Pensionssystem (SP) ved automatisk mellemregning mellem flere delregnskaber fx ved overførsel af beløb fra et SE-registreringsnummer (delregnskab) til et andet delregnskab inden for samme bogføringskreds.

Differencer, som måtte opstå ved overførsler af posteringer fra SLS-systemet mv., konteres på denne konto. Differencer udlignes automatisk i en senere ajourføring.

Differencer/fejl, som måtte opstå ved overførsel af posteringer fra SLS til Økonomistyrelsens NAVIØS, konteres på denne konto.