93 Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtigelser

Kontering af igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtigelser

Under standardkonto 93 registreres værdien af arbejder, der er igangsat for fremmed regning, hvor forudbetalingen overstiger værdien af det udførte arbejde og derfor skal indregnes som en gældspost.

Man skal desuden være opmærksom på, at der i den statslige regnskabsføring kan optræde situationer, hvor det generelle matchningsprincip fraviges. Dette sker, når en forudbetaling ikke er betinget af en opgaves udførsel, og der er budgetteret med en indtægtsføring allerede ved modtagelsen af den betaling, som skal finansiere det igangværende arbejde. I nogle tilfælde tjener budgetteringen også det formål at sende et signal om nye initiativer.

Hvis bevillingslovene klart lægger op til en sådan afvigende regnskabsføring, skal institutionen undlade at anvende standardkonto 93 "Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser".

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Igangværende arbejder for fremmed regning omfatter aftalebestemte projekter eller aktiviteter, som typisk strækker sig over en længere periode og ofte mere end et regnskabsår. Igangværende arbejder for fremmed regning udgør en forpligtelse, når institutionen har modtaget indbetalinger for projekter eller aktiviteter, der endnu ikke er igangsat, eller indbetalinger på projekter eller aktiviteter, der overstiger de afholdte omkostninger på balancedagen.

På kontoen konteres forpligtelser, som er fremkommet ved, at modtagne forudbetalinger overstiger værdien af det arbejde, institutionen har udført.

Registrering af den modtagne forudbetaling:

Likvider93.41
Igangværende arbejde for fremmed regning - forpligtelse
D K D K
xxx       xxx

Registrering af udgifter i forbindelse med projektet eller aktiviteten (f.eks. løn, driftsudgifter, køb af varer til lager o. lign.):

LikviderDiverse konti for omkostninger og aktiver
D K D K
  xxx xxx  

Registrering af indtægter svarende til afholdte udgifter i indeværende regnskabsperiode i forbindelse med projektet eller aktiviteten. Registreringen skal ske på 11.80 med modkonto 93.41:

11.80
Salg af varer, tjenester og leje
93.41
Igangværende arbejde for fremmed regning - forpligtelse
D K D K
  xxx xxx  

Såfremt de modtagne forudbetalinger ikke længere overstiger det udførte arbejde, opføres posten under regnskabskonto 61.40 Igangværende arbejde for fremmed regning – tilgodehavender.

I forhold til regnskabskonto 93.45 er der ingen særlig forskel på konto 93.41 og 93.45 imellem. Det anbefales, at konto 93.41 anvendes, når der er tale om produktion af en vare eller en ydelse over et vist tidsrum, herunder et forskningsprojekt.

Konto 93.41 er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen omfatter institutionens forpligtelser til fremtidige leveringer af varer og tjenesteydelser mv., som er fremkommet ved en forudbetaling fra dem, som senere skal modtage varerne og tjenesteydelserne.

Modkontoen er en likvid konto.

Der er ingen særlig forskel konto 93.41 og 93.45 imellem. Det anbefales, at konto 93.41 anvendes, når der er tale om produktion af en vare eller en ydelse over et vist tidsrum, herunder et forskningsprojekt.

Derimod er konto 93.45 mere velegnet i tilfælde, hvor der er kort tid mellem forudbetalingen (fx i slutningen af gammelt regnskabsår) og leveringen af varen/ydelsen (i begyndelsen af nyt regnskabsår). Konto 93.45 kan dog også dække tilfælde, hvor forudbetalingen modtages længe før leveringen, men hvor der ikke sker egentlig produktion af ydelsen i den mellemliggende periode. I stedet er der måske retslige spørgsmål eller lignende, som skal afklares inden leveringen.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, således at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.