97 Anden kortfristet gæld

Kontering af anden kortfristet gæld

Som anden kortfristet gæld klassificeres gæld, der ikke direkte vedrører levering af varer eller tjenesteydelser, f.eks.:

 • skyldig moms
 • indeholdt A-skat
 • skyldig bruttolønsrefusion
 • skyldigt overarbejde
 • modtaget depositum
 • refusion af indtægter

Anden kortfristet gæld indregnes, når institutionen er forpligtet til at indfri forpligtelsen. Anden kortfristet gæld indregnes til kostpris.

97.2x Institutionens gæld til Skatteforvaltningen vedrørende moms og andre skatter og afgifter

Momskontiene 97.21 til 97.26 samt konto 9728, anvendes til registrering af den udestående moms til SKAT vedrørende institutionens aktiviteter.

Moms konteres på de følgende konti:

 • 97.21 erhvervelsesmoms tjenesteydelser
 • 97.22 købsmoms af vare i EU
 • 97.24 indgående toldmoms (købsmoms)
 • 97.25 udgående toldmoms (salgsmoms)
 • 97.26 afregning toldmoms med Skatteforvaltningen
 • 97.28 anden gæld vedrørende skat og afgifter

Momskontiene 97.24 og 97.25 anvendes til registrering af de momsudgifter og momsindtægter institutionens momspligtige aktiviteter generer ved henholdsvis køb og salg af varer og tjenesteydelser, hvor der faktureres med dansk moms.

Momskontiene 97.21, 97.22 og 97.28 anvendes når der ikke modtages en faktura med dansk moms ved handel med udlandet og hvor institutionen selv skal beregne erhvervelsesmoms eller importmoms på købet og afregne momsen med Skatteforvaltningen.

Ved momspligtigt køb hvor der er fradragsret for momsudgifterne på kontiene 97.21, 97.22 og 97.28 konteres beløbet også på konto 97.24 indgående moms. Indgående moms (købsmoms) i forbindelse med forretningsmæssige aktiviteter skal konteres på konto 97.24 uanset der er tale om køb af varer og tjenesteydelser i eller uden for Danmark.

Ved ikke momspligtigt køb hvor der er refusion for momsudgifterne på kontiene 97.21, 97.22 og 97.28 konteres beløbende også på konto 61.21 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms – drift eller 61.22 Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms - anlæg, hvor momsen refunderes af Økonomistyrelsen. Refusionen sker via den særlige momsbevilling på §35.12.01 på finansloven.

Når afregningen af moms foretages overfor Skatteforvaltningen overføres saldiene på 97.21, 97.22, 97.24, 97.25 og 97.28, til konto 97.26.

Momsloven indeholder forskellige særregler, hvor der slet ikke gives fradrag til virksomheder for indgående moms, eller hvor der kun er begrænset fradragsret, fx repræsentationsudgifter (selv om udgiften anvendes til momspligtige aktivitet). Momsudgifter der ikke kan fradrages eller refunderes konteres sammen med den vare eller tjenesteydelse den vedrører.

Kontoen 97.35 skyldigt overarbejde

Udgifter til skyldigt overarbejde indregnes, såfremt beløbet er væsentligt. Beløbet skal afsættes uanset, om det skyldige beløb udbetales eller afspadseres. Det skyldige beløb tilbageføres, når det enten udbetales eller afspadseres.

Skyldigt overarbejde opgøres som antallet af timer, der skal afspadseres, gange den gennemsnitlige lønomkostning pr. time. Størrelsen af beløbet kan opgøres og registreres med udgangspunkt i et udtræk af timesedler og/eller tidsregistrering eller lignende.

Kontiene 97.81 til 97.94 Lønkreditorer

I forbindelsen med lønkørslerne i de centrale løn- og pensionssystemer (SLS og SP) dannes en række bogføringsposteringer for hver enkelt institution som benytter SLS som lønsystem.

Bogføringsposteringerne vedrører lønudgiften, som primært konteres på standardkonto 18, men desuden består posteringerne af alle de lønkreditorer, som skal have udbetalt penge som resultat af lønkørslen. Disse lønkreditorer omfatter:

 • medarbejderne (nettolønnen indsættes på deres nem-konto den sidste hverdag i måneden)
 • pensionerede tjenestemænd (pensionen indsættes på deres nem-konto den sidste hverdag i måneden)
 • pensionskasser m.fl. (som medarbejdernes pensionsbidrag skal indbetales til)
 • SKAT (betaling af A-skat, 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag mv.)
 • ATP
 • AUD •
 • øvrige lønindeholdelser

Regnskabsmæssigt skal institutionerne både bogføre forøgelsen af lønkreditorerne i forbindelse med lønkørslerne og den senere afvikling af kreditorer, når disse afregnes.

Regnskabsføringen hos institutionerne kommer på plads via bogføring af de filer med løn-transaktioner, som overføres til institutionerne fra SLS samt via andre filer med transaktioner vedr. de gennemførte transaktioner via NAVI-LØN. Saldiene på bogføringskontiene 97.81 til 97.94 "Lønkreditorer" viser således på et givet tidspunkt den skyldige post (fx A-skat), som endnu ikke er forfaldet til betaling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen må kun anvendes af Erhvervsministeriet.

På statsregnskabets balance vises statens gæld til Eksport Kredit Fonden.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen må kun anvendes af Erhvervsministeriet.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

I forbindelse med køb af tjenesteydelser fra udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), skal der beregnes erhvervelsesmoms af købet. Kontoen benyttes til registrering af den beregnet skyldig erhvervelsesmoms til Skatteforvaltningen.

Ved momspligtigt køb er modposten konto 97.24 indgående moms, som kan refunderes fra Skatteforvaltningen.

Ved ikke momspligtigt køb er modposten konto 61.21 ikke-fradragsberettiget købsmoms, som refunderes af Økonomistyrelsen.

Institutionen skal momsregistreres ved køb af tjenesteydelser fra udlandet. Sælger vil kræve et momsregistreringsnummer for at kunne sælge ydelsen uden lokal moms – fx tysk moms ved handel med Tyskland. Evt. lokal moms refunderes ikke og skal derfor registreres på samme regnskabskonto som ydelsen.

Når der afregnes med Skatteforvaltningen, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

I forbindelse med køb af varer i et andet EU-land, skal der beregnes erhvervelsesmoms af købet. Kontoen benyttes til registrering af den beregnet skyldig erhvervelsesmoms til Skatteforvaltningen.

Ved momspligtigt køb er modposten konto 97.24 indgående moms, som kan refunderes fra Skatteforvaltningen.

Ved ikke momspligtigt køb er modposten konto 61.21 ikke-fradragsberettiget købsmoms, som refunderes af Økonomistyrelsen.

Institutionen skal momsregistreres ved køb af varer for mere end 80.000,00 kr. fra andre EU-lande. Sælger vil kræve et momsregistreringsnummer for at kunne sælge varer uden lokal moms – fx tysk moms ved handel med Tyskland. Evt. lokal moms refunderes ikke og skal derfor registreres på samme regnskabskonto som varerne.

Når der afregnes med Skatteforvaltningen, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Kontoen omfatter refusionsberettigede afgifter vedr. kul, gas, benzin, olie, el mv.

Kontoen benyttes til registrering af refusionsberettigede energiafgifter hos Skatteforvaltningen.

Ikke refusionsberettigede afgifter konteres på de relevante udgiftskonti.

Når der afregnes, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen anvendes til registrering af de momsudgifter institutionen har ved indkøb af varer og tjenesteydelser til deres momspligtige aktiviteter.

Kontoen anvendes ligeledes som modkonto til kontiene 97.21, 97.22 og 97.28 til refundering af den beregnet erhvervelsesmoms og importmoms.

Købsmomsen skal afregnes med Skatteforvaltningen. Når der afregnes, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes til registrering af de momsindtægter institutionen har ved salg af varer og tjenesteydelser af deres momspligtige aktiviteter.

Salgsmomsen skal afregnes med Skatteforvaltningen. Når der afregnes, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Når afregning til Skatteforvaltning skal finde sted, overføres saldiene fra kontiene 97.23, 97.24, 97.25 og evt., 97.28 til regnskabskonto 97.26.

Denne konto udlignes ved betalingen til Skatteforvaltningen.

Afregningen til Skatteforvaltningen skal foretages i hele kroner, og eventuelle differencer overføres til regnskabskonto 22.91.

Kontoen er en balancekonto, som normalt ikke udviser en saldo.

Kontoen anvendes til manuel afregning vedrørende indeholdt indkomstskat. Kontoen fungerer som en samlekonto for de enkelte typer af indeholdelser.

Skatteministeriets bekendtgørelser kræver, at der er en specifikation på den enkelte type af indeholdelse bl.a. omfattende:

 • skat vedr. A-indkomst (A-skat)
 • arbejdsmarkedsbidrag (bidrag til arbejdsmarkedsfonde)
 • skat vedr. grønlandsk indkomst

Institutionen forudsættes at oprette særskilte specifikationskonti under konto 97.27 hertil. Den videre opdeling på indkomstmodtagere forudsættes at foreligge dokumenteret i det lønsystem, som har foretaget lønberegningen (og evt. regnskabsført som videre specifikationer af ovennævnte konti).

Såfremt institutionen anvender SLS-systemet til beregning og udbetaling af løn, vil indeholdelsen og afregningen (til Skatteforvaltningen) som hovedregel ske automatisk, dog hvis institutionen tillige anvender SLS-systemet til beregning og udbetaling af løn til kombinationsbeskattede (dansk og grønlandsk skat), vil denne konto indeholde den beregnede danske skat, som skal afregnes manuelt (jf. vejledning fra Statens Administration om eIndkomst).

Kontoen anvendes til registrering af moms og afgifter, der ikke kan henføres under kontiene 97.21 – 97.25.

Kontoen benyttes fx til registrering af importmoms.

Importmoms er den moms, som en institution beregner når de importerer varer fra udlandet (tredjeland). Institutionen skal være registreret som importør.

Ved momspligtigt køb er modposten konto 97.24 indgående moms, som kan refunderes fra Skatteforvaltningen.

Ved ikke momspligtigt køb er modposten konto 61.21 ikke-fradragsberettiget købsmoms, som refunderes af Økonomistyrelsen.

Når der skal afregnes til Skatteforvaltningen, overføres saldoen til konto 97.26.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen anvendes til indeholdt ATP-bidrag (både lønmodtager- og arbejdsgiverdelen).

Hvis institutionen anvender SLS-systemet/SP-systemet til beregning og udbetaling af løn, indeholder kontoen det løbende beregnede ATP-bidrag, der afregnes manuelt til ATP Livslang Pension.

ATP Livslang Pension udsender kvartalsvise opkrævninger til institutionerne ud fra registreringerne af ATP-bidrag i e-Indkomstregistret (jf. vejledning fra SLS om e-Indkomst).

Kontoen omfatter anden gæld, der ikke er omfattet af øvrige kontospecifikationer under standardkonto 97, og som forfalder til betaling inden for et år.

Modposten er en udgiftskonto.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

På kontoen bogføres forpligtelser, som er fremkommet ved, at allerede indtægtsførte indtægter nu skal betales/refunderes til andre.

Modposten er en indtægtskonto (negativ indtægt).

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen anvendes til løbende registrering af forpligtelser i forhold til overarbejde, der er optjent men ikke udbetalt eller afspadseret (kreditpostering). Modkonto er regnskabskonto 18.56 "Overarbejde modkonto", som udtrykker ændringen i forpligtelsen skyldigt overarbejde for regnskabsperioden og indgår i lønforbruget på standardkonto 18.

Institutionen afholder således omkostningen til medarbejdernes overarbejde i takt med, at medarbejderne udfører overarbejdet. Sideløbende med optjening af skyldigt overarbejde udbetales der normal løn til medarbejderen.

Når overarbejdet afspadseres, nedbringes forpligtelsen til skyldigt overarbejde. Der bogføres samtidig en negativ lønomkostning, som reducerer periodens almindelige lønomkostning. Derved svarer periodens lønomkostning til de tidsmæssige ressourcer, institutionens medarbejdere stiller til rådighed i perioden.

Når overarbejdet udbetales, nedbringes forpligtelsen. Der bogføres samtidig en negativ lønomkostning på konto 18.56. Imidlertid medfører udbetalingen af overarbejdet også en debetpostering på den almindelige konto 18.31 "Overarbejde". Den samlede effekt er således, at udbetalingen af det skyldige overarbejde ikke påvirker omkostningerne i regnskabsperioden. Den almindelige lønomkostning (konto 18.11) bliver således ikke reduceret, når overarbejdet udbetales, hvilket hænger sammen med, at medarbejderen arbejder et normalt antal timer i perioden (ingen afspadsering).

Konto 97.35 er en balancekonto hvorpå der føres såvel debet- som kreditposteringer. Jf. ovenstående sker kreditposteringer således ved forøgelse af optjente og ikke udbetalte overarbejdspenge, mens debetposteringen foretages i takt med, at den opsparede overarbejdspengesum udbetales eller afspadseres.

Den løbende registrering af udgifter til overarbejde:

18.56
Overarbejde modkonto
97.35
Skyldigt overarbejde
D K D K
xxx     xxx

Nedbringelse af skyldigt overarbejde ved afspadsering:

18.56
Overarbejde modkonto
97.35
Skyldigt overarbejde
D K D K
  xxx xxx  

Nedbringelse af skyldigt overarbejde ved udbetaling af vederlag for overarbejdet:

18.31
Overarbejde
Likvider
D K D K
xxx     xxx

 

18.56
Overarbejde modkonto
97.35
Skyldigt overarbejde
D K D K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes som mellemregningskonto inden for samme virksomhed, hvor der er tale om en mellemregning af midlertidig karakter - eksempelvis når der modtages likvider, som registreres som modtaget i regnskabssystemet, men hvor debitor er registreret i et fagsystem. 

Kontoen omfatter forpligtelser fra indbetalinger, som vedrører:

 • eget personale
 • en anden institution
 • indeholdte et beløb på en anden institutions vegne

På kontoen registreres passivet når indbetalingen modtages og udlignes ved udbetaling af udlægget/indeholdelsen.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

På kontoen posteres forpligtelser, som er en følge af, at institutionen har modtaget en forudbetaling af et depositum eller lignende fra en lejer, en kunde eller en samarbejdspartner.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen viser statens tekniske mellemværende (gæld) til de kommuner og regioner, der har en del af deres likvide midler placeret i SKB.

Modkontoen er konto 63.51, som viser det samlede indestående i SKB på OBS-konti tilhørende kommuner og regioner.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering på kontoen, således, at den stemmer overens med saldiene på indestående i SKB.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo. Saldoen skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.51 (med modsat fortegn).

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen viser statens tekniske mellemværende (gæld) til de selvejende institutioner, der har en del af deres likvide midler placeret i SKB.

Modkontoen er konto 63.52, som viser det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende selvejende institutioner.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering på kontoen, således, at den stemmer overens med saldiene på indestående i SKB.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo. Saldoen skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.52 (med modsat fortegn).

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen viser statens tekniske mellemværende (gæld) til de særlige fondes, der har deres likvide midler placerest i SKB.

Modkontoen er konto 63.53, som viser det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende de særlige fonde.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering på kontoen, således, at den stemmer overens med saldiene på indestående i SKB. Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Saldoen skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.53 (med modsat fortegn).

På 97.78 konteres beløb til afregning i forbindelse med ressortændringer mellem statsinstitutioner.

Kontoen anvendes ved overdragelse af driftsposter for både omkostning- og udgiftsbaserede områder, samt balanceposter på det omkostningsbaserede område.

For ikke at lave likvide overførsler for hvert enkelt post, modposteres det der skal overføres på denne konto.

Kontoen nulstilles i forbindelse med den samlede likvide afregning.

På kontoen registreres forpligtelser i form af løn og kapitalpension til lønmodtageren.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af dansk skat vedrørende a-indkomst (A-skat).

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af skat vedrørende grønlandsk indkomst.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af nettoferiepenge til betaling.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af alle øvrige lønindeholdelser, fx pensionsbidrag og kontingenter.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres pensionsanvisningens nettobeløb.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres den indeholdte indkomstskat til senere afregning.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres forpligtelser i form af SP-bidrag vedrørende indkomst, hvoraf der skal betales bruttoskat (27 pct.) i henhold til Kildeskatteloven § 48 E. (Forskerskatteordningen).

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

På kontoen konteres øvrige indeholdelser til senere afregning.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.