96 Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser

Periodeafgrænsningskonti på balancen anvendes til at periodisere udgifter eller indtægter korrekt mellem finansår ud fra de periodiseringsprincipper og væsentlighedskriterier, som institutionen anvender i sin regnskabsføring.

Kontering af periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser

Standardkonto 96 "Periodeafgrænsningsposter, forpligtelse" anvendes til periodisering af indtægter, hvor institutionen har modtaget penge for ydelser, som institutionen endnu ikke har leveret. De klassiske eksempler er abonnementsindtægter, udlejning eller andre indtægter, som opkræves forud, og ikke falder sammen med regnskabsåret.

Den praktiske håndtering foregår ved, at institutionen ved udsendelsen af salgsfaktura for ydelser vedrørende det kommende regnskabsår, enten indtægtsføre fakturabeløbet eller registrere fakturabeløbet på en periodeafgrænsningskonto.

Har institutionen indtægtsført ydelsen, skal indtægten i forbindelse med årsafslutningen, nulstilles på indtægtskontoen og registreres på periodeafgrænsningskontoen.

I starten af den efterfølgende regnskabsår nulstilles periodeafgrænsningskontoen, og beløbet indtægtsføres på en indtægtskonto.

Saldiene på såvel standardkonto 96 "Periodeafgrænsningsposter, forpligtelse" som standardkonto 93 "Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser" er således begge udtryk for, at institutionen har modtaget penge for ydelser, som institutionen endnu ikke har leveret.

Forskellen mellem standardkontiene 93 og 96 ligger således primært i den metode, man regnskabsfører disse passiver på. Hvor passivet under standardkonto 93 typisk optræder allerede ved modtagelsen af den likvide forudbetaling, og først indtægtsføres i takt med færdiggørelsen/leveringen af det igangværende arbejde for fremmed regning, så indeholder standardkonto 96 andre typer aktiviteter, hvor indtægtsføringen typisk sker samtidig med den fremadrettede opkrævning, og periodiseringen og opførelsen som passiv i balancen først gennemføres i forbindelsen med afslutningen af den pågældende regnskabsperiode.

Donationer og tilskud modtaget til opførelse eller køb af anlægsaktiver er også omfattet af definitionen af periodeafgrænsningsposter. En modtaget donation til opførelse af et anlægsaktiv skal således krediteres på standardkonto 87 i takt med, at anlægsaktivet opføres (debiteres på kontiene for anlægsaktiver), og den forudbetalte andel af donationen skal registreres på periodeafgrænsningskontoen.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Kontoen anvendes til registrering af periodisering af indtægter. Der er tale om indtægter, der opkræves forud, dvs. ydelsen er ikke leveret eller igangsat i samme regnskabsperiode eller år som opkrævningen. Det kan fx være:

  • abonnementsindtægter
  • udlejningsindtægter
  • forhåndsopkrævning af gebyrer
  • andre indtægter, der opkræves forud.

Kontoen skal anvendes når der er tale om forskellige regnskabsår mellem indtægtsopkrævningen og levering af ydelse.

Institutionerne kan anvende kontoen til periodisering i samme år, såfremt de ønsker at de opkrævet indtægter registreres i den periode, hvor ydelsen leveres.

Metode af registrering af forud opkrævning af indtægter:

Der er to metoder for registrering af periodisering af indtægter. Institutionen skal vælge, hvilken metode de vil anvende.

Metode 1:

  1. Ved udsendelse af fakturaen, registreres opkrævningen som indtægt på en indtægtskonto, selvom, at indtægten vedrører en kommende regnskabsperiode.
  2. I samme regnskabsperiode som opkrævningen, omregistreres indtægten fra indtægtskontoen til konto 96.90.
  3. I ny regnskabsperiode nulstilles konto 96.90 og indtægten registreres på en indtægtskonto.

Eksempel:

Forhåndsopkrævning af indtægt:

IndtægtskontoDebitorsystem/ likvider
D K D K
  xxx xxx  

Periodiseringen af indtægten mellem gammel og ny regnskabsperiode i forbindelse med afslutningen af en regnskabsperiode:

Indtægtskonto96.90
Periode-afgrænsningsposter forpligtelser
D K D K
xxx       xxx

Nulstillingen af periodeafgrænsningsposten vedrørende gebyrer i starten af ny regnskabsperiode:

Indtægtskonto96.90
Periode-afgrænsningsposter forpligtelser
D K D K
  xxx xxx  

Metode 2

  1. Ved udsendelse af fakturaen, registreres opkrævningen som indtægt på konto 96.90, da indtægten vedrører en kommende regnskabsperiode.
  2. I ny regnskabsperiode nulstilles konto 96.90 og indtægten registreres på en indtægtskonto.

Eksempel:

Forhåndsopkrævning af indtægt:

96.90
Periode-afgrænsningsposter forpligtelser

Debitorsystem/ likvider
D K D K
  xxx xxx  

Nulstillingen af periodeafgrænsningsposten vedrørende gebyrer i starten af ny regnskabsperiode:

Indtægtskonto96.90
Periode-afgrænsningsposter forpligtelser
D K D K
  xxx   xxx  

Konto 96.90 skal afstemmes for at sikre, at indtægterne bliver korrekt registreret på indtægtskonti.

Kontoen er en balancekonto med en kreditsaldo eller en 0,00 saldo.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, således at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.