95 Gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

Kontering af gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

Standardkontoen omfatter varekreditorer og skyldige omkostninger for varer/ydelser, der er modtaget fra leverandøren.

Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, er udtryk for, at institutionen har modtaget varer eller tjenesteydelser, for hvilke der endnu ikke er sket betaling. Definitionen omfatter alle varer og tjenesteydelser, som er leveret og modtaget på balancedagen, uanset om kreditorforholdet er faktureret eller ej.

Varer og tjenesteydelser indregnes, når varen eller ydelsen er modtaget, og institutionen er forpligtiget til at indfri forpligtelsen. Forpligtelsen indtræder typisk, hvor institutionen har overtaget ejendomsretten og andre risici tilknyttet den leverede vare eller ydelse.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter gæld tilvejebragt ved køb af varer, tjenesteydelser samt kort- og langfristede aktiver.

Modposten er en udgiftskonto.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Kontoens saldo er identisk med den kreditormasse, som fremgår af institutionens kreditormodul for eksterne kreditorer (ikke statslige).

Institutionens finans- og kreditormodul er integrerede, og der foretages ikke manuelle posteringer på konto 95.15 i finansmodulet. Alle transaktioner genereres via kreditormodulet for eksterne kreditorer.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Kontoen anvendes af institutioner med et kreditorsystem, der ligger uden for det normale økonomisystem.

Der er ikke fuldstændig integration mellem institutionens finans- og kreditormodul, og der kan foretages manuelle posteringer på konto 95.16 i institutionens finansmodul.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

Kontoens saldo er identisk med den kreditormasse, som fremgår af institutionens kreditormodul for interne statslige kreditorer.

Institutionens finans- og kreditormodul er integrerede, og der foretages ikke manuelle posteringer på konto 95.18 i finansmodulet. Alle transaktioner genereres via kreditormodulet for interne statslige kreditorer.

Kontoen er en balancekonto med kreditsaldo.

I forbindelse med årsafslutningen skal der udarbejdes periodiseringsoversigter, der indeholder overslag over væsentlige udgifter vedrørende det afsluttede kalenderår, hvor der endnu ikke er modtaget en faktura, og hvor regningen dermed endnu ikke er betalt.

Periodiseringsoversigterne skal danne udgangspunkt for bogføring af udestående udgifter, således at man sikrer en korrekt periodisering af regnskabet.

Ved bogføring af udgifter i regnskabet ud fra en udarbejdet periodiseringsoversigt anvendes konto 95.20 Skyldige omkostninger, som en modpost til den bogførte udgift.

Skyldige omkostninger er forskellig fra hensatte forpligtigelser, idet modtagne varer og tjenesteydelser, hvor der endnu ikke er modtaget fakturaer, klassificeres som skyldige omkostninger, mens hensatte forpligtigelser er en forpligtigelse, som eksisterer på balancedagen som resultat af en tidligere begivenhed. En hensat forpligtigelse er uvis med hensyn til beløbsstørrelse og/eller afviklingstidspunkt.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

Ved udarbejdelsen af bevillingslovene budgetteres ikke kun indtægter og udgifter på de enkelte hovedkonti. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesparagrafferne indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene som resultat af bevillingslovenes indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre som dette, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på §41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.