Specifikation af udgifter på opgaver

For omkostningsbaserede bevillinger skal der under hver hovedkonto opføres en oversigt med en specifikation af udgifter på opgaver.

Specifikation af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne. Oversigten skal indeholde oplysninger om de samlede udgifter på hovedkontoen. Desuden vises de udgifter, der går til generelle fællesomkostninger, dvs. institutionens tværgående funktioner samt funktioner, der ikke direkte kan henføres til et af institutionens udadrettede formål. Læs mere om generelle fællesomkostninger.

Hensigten med oversigten er:

  • at vise omkostningerne forbundet med de hovedopgaver/mål, som institutionen varetager         
  • at skabe en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen          
  • at vise andelen af institutionens udgifter, der går til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner

Oversigtens øverste linje udtrykker de samlede udgifter på hovedkontoen. I F- og BO- årene er der tale om det mest aktuelle omkostningsbaserede skøn. Det bemærkes, at både budget- og regnskabstal opregnes til finansårets prisniveau, dvs. faste priser. Dette giver det bedste grundlag for at følge den reale udvikling for institutionens enkelte hovedopgaver/mål. Ved opregningen skal indekset "Generelle pris- og lønstigninger" for fastprisberegninger anvendes. Beløbet for F-året "Udgift i alt" modsvarer budgetoversigtens udgiftstal for F-året. Gå til fastprisberegninger. 

Linjen 0. Generelle fællesomkostninger betegner institutionens tværgående funktioner og udgifter til funktioner, som ikke direkte kan henføres til et af institutionens udadrettede formål.

Opgaver skal svare til de opgaver, der er anført i oversigten over mål og opgaver. Opgaverne skal stemme overens med opgaverne i institutionens opgavehierarkier og resultatkontrakter eller andet styringsdokument. Den interne økonomistyring skal derfor ligge til grund for inddelingen i specifikationen i anmærkningerne.

Se eksempel på tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave.