Anmærkninger til hovedkonti

I anmærkningerne til den enkelte hovedkonto skal nærmere redegøres for anvendelsen af bevillingen og eksisterende hjemler mv.

Redegørelsen er struktureret på følgende vis:

  • Om hovedkontoen er virksomhedsbærende (automatisk tabel)
  • Formåls- og organisationsbeskrivelser
  • Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.
  • Særlige bevillingsbestemmelser

Virksomhedsbærende hovedkonto

Det skal anføres, om kontoen er virksomhedsbærende. For yderligere oplysninger herom henvises til afsnittet om virksomhedsbærende hovedkonto

Formåls- og organisationsbeskrivelser

I anmærkningerne til en hovedkonto indledes med en generel beskrivelse af anvendelsen af de bevillinger, der søges på hovedkontoen.

Denne indledende beskrivelse skal bl.a. omfatte følgende forhold:

  • Bevillingens formål og evt. sammenhæng med andre bevillingsforslag
  • Eventuelle større ændringer i arbejdsopgaverne, standarder eller andre aktivitetsforudsætninger, der er gennemført eller forventes at ske
  • Hvilken statslig myndighed der afholder/oppebærer de udgifter og indtægter, der søges på hovedkontoen, med mindre dette fremgår af indledende anmærkninger

For yderligere oplysninger anføres relevante internetadresser for den pågældende hovedkonti, med mindre dette fremgår af de indledende anmærkninger.

Endvidere redegøres der for ændringer i hovedkontoens omfang i forhold til tidligere års finanslove. Er dele af hovedkontoens aktivitet flyttet til andre hovedkonti, skal R- og B-tal i budgetspecifikationen også flyttes, og en beskrivelse af disse flytninger skal indgå i redegørelsen. Er R- og B-tal ikke flyttet, f.eks. på grund af bortfald af en aktivitet eller fordi opsplitning ikke var mulig, skal dette fremgå.

Endelig redegøres der for den nærmere anvendelse af de enkelte underkonti, der vises i budgetspecifikationen/budgetoversigten.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.

I anmærkningerne til hovedkontoen bør der normalt kortfattet henvises til lovgrundlaget for den pågældende aktivitet, samt til eventuelle anordninger mv., hvori formålet nærmere er fastlagt.
 
Hvor formålet med en bevilling har været fastlagt i et aktstykke bør formålsbeskrivelsen overføres i en kortfattet form til finanslovens anmærkninger.

Såfremt hovedkontoen er omfattet af en politisk flerårsaftale, skal aftalens hovedindhold og varighed beskrives.

Særlige forudsætninger om aktivitet, produktivitet eller resultatkrav i øvrigt, f.eks. forhold omtalt i resultatkontrakter, bør også beskrives, evt. i tilknytning til anmærkningernes aktivitetsoplysninger.

Er den institution eller virksomhed, som hovedkontoen vedrører, helt eller delvist registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, skal dette fremgå.

De almindelige bevillingsmæssige bestemmelser, som efter budgetvejledningen er gældende for den pågældende bevilling, skal ikke fremgå af anmærkningerne.

Særligt om tilskudsordninger

Tilskudsordninger bør som udgangspunkt budgetteres særskilt på finansloven. Større tilskudsordninger, der retter sig til en bredere kreds, bør budgetteres på selvstændige bevillinger, mens mindre tilskud i nær tilknytning til driften, således som det fremgår af budgetvejledningens punkt 2.6.1., kan optages under en drifts- eller statsvirksomhedsbevilling. I sidstnævnte tilfælde bør det overvejes at udskille den pågældende tilskudsordning som en særskilt underkonto under den pågældende bevilling.

Det nærmere indhold af tilskudsordningen bør beskrives i anmærkningerne til den pågældende bevilling. Beskrivelsen bør som minimum indeholde en angivelse af tilskuddets formål, henvisning til eventuelle særskilte lovbestemmelser vedrørende tilskudsordningen samt en angivelse af, hvem tilskuddet retter sig til.

For så vidt angår større tilskudsordninger, der retter sig til en bredere kreds, bør anmærkningerne indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilskudsordningen tænkes administreret. Det skal således i hovedtræk beskrives, efter hvilke kriterier det vil blive vurderet, om der skal ydes tilskud, og hvilke retningslinjer der vil gælde for sagsbehandlingen, herunder blandt andet ansøgningsprincipper, annoncering og lignende

Særlige bevillingsbestemmelser

Der kan i anmærkningerne til finanslovforslaget for de enkelte bevillinger fastsættes særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne de almindelige bevillingsbestemmelser i budgetvejledningen mv.

Alle særlige bevillingsbestemmelser, der gælder for en hovedkonto, skal samles i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser" i anmærkningerne til den enkelte bevilling.

Dette gælder også særlige bevillingsmæssige bestemmelser, der er fastsat ved lov, i aktstykke eller i politiske flerårsaftaler, For tilskud, der ydes efter bemyndigelse i lov, og hvor modtagerkreds, tilskudsbeløb eller beregningsgrundlag ikke entydigt er fastlagt i loven, skal der nærmere redegøres for bevillingsforudsætningerne og eventuelle særlige regler for regulering af tilskuddene, herunder om reguleringen vil blive optaget på tillægsbevillingslovforslaget. 

Af boksen skal det fremgå, hvilke generelle regler der fraviges eller suppleres, samt om afvigelsen gælder for hele hovedkontoen eller kun for én eller flere underkonti. Hvor bestemmelserne i anmærkningerne supplerer bestemmelserne i budgetvejledningen, skal der således som udgangspunkt udelukkende angives tilføjelsen, således at ikke hele det for bevillingen gældende regelsæt refereres.

Boksen skal placeres umiddelbart før budgetspecifikationen for udgiftsbaserede bevillinger og som tabel nr. 4 for omkostningsbaserede bevillinger.