Justering af bevillingslove

Læs mere om justering af bevillingslove ved ressort- og organisationsændringer.

Enhver ressortomlægning medfører, at finanslovsstrukturen ændres, hvorved en række hovedkonti på finansloven skal opdeles eller flyttes mellem ministerområderne.

I forbindelse med en ressortomlægning indgås en delingsaftale pr. ministerområde, hvor de aftalte ressortændringer beskrives. I delingsaftalen kan man danne sig et overblik over de hovedkonti, der inden for de enkelte ministerområder er berørt af ressortomlægningen.

En ressortomlægning skal som hovedregel implementeres for et helt finansår. Derfor skal der tages stilling til, om implementeringen skal være fremadrettet eller bagudrettet. Der tages stilling til dette i forbindelse med udarbejdelsen af delingsaftalerne på baggrund af drøftelse med Finansministeriet.

Indberetning på ændringsforslag (ÆF) eller tillægsbevillingslov (TB)

Generelt gælder, at der ved flytning af bevillinger også skal flyttes historiske beløb og årsværk (B- og R-tal). Det afgivende ministerium skal videregive oplysninger til det modtagende ministerium om disse data på det niveau, som de selv har indrapporteret. Eksempelvis skal regnskabsbeløb indrapporteres på øreniveau, selvom de fremtræder i millioner i publikationerne.

I SB kan der trækkes diverse tabeller indeholdende dataoplysninger, som kan sendes direkte til det modtagende ministerium.

Alle data flyttes via transaktioner i SB. Den eneste undtagelse er årsværksoplysninger til brug for personaleoversigter. Her slettes og indskrives årsværkene direkte i registret.

Der er i SB en række kontroltabeller til rådighed til at sikre validiteten af flytningerne. Det gælder f.eks. data til budgetoversigter/budgetspecifikationer, finansieringsoversigter, videreførselsoversigter m.v.

Det modtagende ministerium kan selv trække dokumenter til brug for publikationerne (tekst og anmærkninger) for så vidt angår de publikationer, der er offentliggjort. Under bevillingslovskampagnerne (FFL/ÆF/TB) bør aktuelle dokumenter i stedet sendes af det afgivende ministerium.

Alle manuelt opstillede tabeller (aktivitetsoplysninger m.v.) tilrettes i dokumenterne.

Hver konto har tilknyttet en række koder i SB, der dels er bestemmende for, hvorledes diverse sammentællinger foretages, dels hvordan og i hvilke oversigter data optræder. Disse koder såsom bevillingstype, rammekode, UI-kode, virksomhedsbærende hovedkonto m.v. kontrolleres af det modtagende ministerium.

Specielt for dannelsen af ’Oversigt for virksomhedsstruktur’ i bevillingslovene er det vigtigt, at nummerstrukturen ajourføres tilsvarende, idet CVR-nummeret ellers vil være forkert.

Endelig kan der med fordel bestilles tabeller i SB for alle oversigter under de (hoved)konti, der er flyttet, for herved at sikre, at der ikke henstår beløb, beholdninger eller årsværk.

Konsekvenser på finansieringsoversigten

Finansieringsoversigterne på bevillingslovene skal normalt justeres i forbindelse med en ressortomlægning.

De berørte institutioner står selv for at flytte data vedrørende:

  • reguleret egenkapital, samt
  • lånerammen og gæld

Den regulerede egenkapital på konto 70.12 med modpost på 53.17 skal nulstilles og genberegnes på ny for den afgivende institution, så den svarer til 2 pct. (driftsbevilling) eller 5 pct. (statsvirksomhedsbevilling) af bruttoudgiftsbevillingen.

Den regulerede egenkapital skal ligeledes genberegnes for den modtagende institution, så den svarer til 2 pct. (ved driftsbevilling) eller 5 pct. (ved statsvirksomhedsbevilling) af bruttoudgiftsbevillingen.

Lånerammen deles svarende til delingen af den faktiske og budgetterede langfristede gæld, da det afspejler de konkrete aktiver.

Flytningen af data sker via transaktioner i SB.

SB har en række kontroltabeller til rådighed, som kan anvendes til at sikre validiteten af flytningerne på finansieringsoversigter.