Indledende anmærkninger til en paragraf

Anmærkningerne indledes for hver paragraf med en kort beskrivelse af ministeriets overordnede opgaver og hovedtal.

I tilknytning hertil vises en oversigt over ministeriets flerårsbudget. Denne oversigt giver et overblik over, hvilke overordnede formål og større udgiftsordninger ministeriet varetager.

Oversigten svarer til finanslovtekstens bevillingsoversigt, med følgende forskelle: Oversigten er flerårig, indeholder alene nettotal og er opdelt i udgiftsbudget og indtægtsbudget og anlægsbudget.

Derefter skal der altid i kortfattet form redegøres for følgende forhold:

  • Ministeriets organisation
  • Hovedkontienes placering i forhold til det statslige udgiftsloft (automatisk tabel)
  • Ressortændringer, opgaveomlægninger inden for ministeriet, privatiseringer og lignende forhold, som påvirker udgiftsforløbene i den viste periode

Endelig vises en artsoversigt, der svarer til artsoversigten i finanslovforslagets tekst, men også omfatter R-, B- og BO-år, samt særlige oversigter vedrørende kontering af anlægsudgifter, investeringstilskud og udlån.

Artsoversigten indeholder en oplistning efter 5 overskrifter underopdelt på udgifter og indtægter:

  • Driftsposter
  • Interne statslige overførsler
  • Øvrige overførsler
  • Finansielle poster
  • Kapitalposter