Personaleoversigt

For omkostningsbaserede bevillinger, dvs. for driftsbevillinger og statsvirksomheder, vises en personaleoversigt, hvor der opføres lønudgifter, fordelt på samlede antal årsværk og forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen.

For lønsumsstyrede områder angives endvidere et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

I forbindelse med ressortændringer eller andre opgaveomlægninger skal der ske en tilretning af personaleoplysningsskemaet, således at de angivne oplysninger svarer til den opgaveportefølje, der er i F-året.

Hvor opgaver er bortfaldet som følge af fx udlicitering eller privatisering skal dette angives i bemærkningerne til personaleoversigten.

Se eksempel på personaleoversigt