Personaleoplysningsskema

Læs nærmere om opstilling af personaleoplysningsskema på bevillingslovene.

For udgiftsbaserede driftsbevillinger vises et personaleoplysningsskema. Personaleoplysningsskemaet viser det samlede antal årsværk, som aflønnes under hovedkontoen.

Personaleforbrug opgøres som antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede inklusive overarbejde og vikarer, men eksklusive merarbejde. Visse refusioner indgår negativt. Læs mere den uddybende beskrivelse af opgørelse af personaleforbruget.    

I forbindelse med ressortændringer eller andre opgaveomlægninger skal der ske en tilretning af personaleoplysningsskemaet, således at de angivne oplysninger svarer til den opgaveportefølje, der er i F-året.

Hvor opgaver er bortfaldet som følge af f.eks. udlicitering eller privatisering skal dette angives i bemærkningerne til personaleoplysningsskemaet.

Personaleoplysningsskemaet placeres i anmærkningerne efter budgetspecifikationen og videreførselsoversigten, men før anmærkningerne til de enkelte underkonti.

De angivne årsværk i personaleoplysningsskemaet er ikke bindende for institutionens årsværksforbrug. Der kan frit ansættes yderligere personale inden for den givne lønsumsbevilling. Dog skal stillinger i lønramme 37 og op forelægges Finansministeriet til godkendelse, jf. Læs mere om personale og personaleudgifter.

Se eksempel på personaleoplysningsskema.