Budgetspecifikation

Opstillingen af budgetspecifikationen på bevillingslovene.

Budgetspecifikationen anvendes for udgiftsbaserede anlægsbevillinger, dvs. bevillingstyperne anden og lovbunden bevilling samt reservations- og anlægsbevilling.

For specifikationen gør følgende forhold sig gældende:

Angivelsen af regnskabs- og budgettal (R2-, R- og B-tal) i budgetspecifikationen skal følge samme opgavefordeling, som gælder for F-året. Sker der således en ressortomlægning eller en flytning af opgaver til en anden hovedkonto inden for ministerområdet, skal R2-, R- og B-tallene flyttes via transaktioner. (Der må ikke flyttes mellem det omkostningsbaserede område og det udgiftsbaserede område).

Bortfalder en opgave som følge af f.eks. privatisering, opføres budgetspecifikationen alene med R- og B-tal.

Budgetspecifikationen indledes med en oversigt over bevillingens opdeling på udgiftsbevilling og indtægtsbevilling, der summerer samtlige udgiftsstandardkonti, henholdsvis indtægtsstandardkonti.

Se eksempel på budgetspecifikation