Anlægsoversigt

På samtlige hovedkonti af bevillingstypen anlægsbevillinger skal der i de indledende anmærkninger opføres en oversigt over samtlige igangværende eller planlagte anlægsprojekter.

Oversigten skal for hvert projekt oplyse om:

  • Projektets navn
  • Seneste forelæggelse
  • Forventet slutår
  • Godkendte totaludgift
  • Forventet udgift i F- og BO-årene.

Totaludgiften skal svare til den totaludgift, der oprindeligt er anført i Byggesagsrapportens hovedskema, korrigeret for udviklingen i priserne målt ved Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks pr. 15. august i det pågældende år.

Find principperne for regulering af totaludgiften i afsnittet om Anlægsskemaer.

Er en del af bevillingen afsat som rådighedspulje angives det formål, som puljen er afsat til samt de forventede udgifter i F- og BO-årene.

Endelig kan der på bevillingen være afsat midler til anlægsregulering. Sådanne midler skal i givet fald også fremgå af Anlægsoversigten.

Se eksempel på anlægsoversigt