Videreførselsoversigt

Videreførselsoversigten indeholder en oversigt over videreførsler og anvendes i relation til udgiftsbaserede bevillinger, dvs. anlægsbevillinger, anden bevilling, lovbunden bevilling og reservationsbevilling.

Saldi for videreførslen i bevillingsafregningen for det seneste regnskabsår gøres tilgængeligt i Statens Bevillingslovsystem (SB), således at der kan foretages den tilretning, der måtte følge af ressortændringer eller andre kontoplanændringer på finanslovforslaget. Tilretningen af videreførselssaldiene skal være afsluttet i god tid inden trykordren på FFL.

Hvor de i videreførselsoversigten opførte beholdninger planlægges anvendt i B-året kan dette nævnes i bemærkningerne til videreførselsoversigten, således at det ikke fremstår som om midlerne vil være til rådighed i F-året.

Hvis den angivne videreførsel overstiger 5 mio.kr. og samtidig udgør mere end 10 pct. af bruttoudgifterne i F-året, skal der i bemærkningerne til videreførselsoversigten redegøres nærmere for:

  • hvorledes og hvornår den overskydende videreførsel planlægges anvendt,
  • omfanget og karakteren af eventuelle ændringer i forhold til de automatisk genererede videreførselsbeløb som følge af ændringer i Bevillingskontoplanen mv. (f.eks. i forbindelse med sammenlægning af hovedkonti eller oprettelse af nye hovedkonti).

Der skal således redegøres for forskellen mellem det videreførselsbeløb der fremgår af statsregnskabet for seneste regnskabsår for den pågældende hovedkonto, og det videreførselsbeløb der fremgår af finanslovforslaget for F-året.

Se eksempel på videreførselsoversigt