Budgetoversigt

Opstillingen af budgetoversigten på bevillingslovene.

Budgetoversigten anvendes udelukkende for omkostningsbaserede bevillinger, dvs. på hovedkonti af bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed.

For oversigten gør følgende forhold sig gældende:

Angivelsen af regnskabs- og budgettal (R2-, R- og B-tal) i budgetoversigten skal følge samme opgavefordeling, som gælder for F-året. Sker der således en ressortomlægning eller en flytning af opgaver til en anden hovedkonto inden for ministerområdet, skal R2-, R- og B-tallene flyttes via transaktioner. (Der må ikke flyttes mellem det omkostningsbaserede område og det udgiftsbaserede område).

Bortfalder en opgave som følge af fx privatisering, opføres budgetoversigten alene med R- og B-tal.

Budgetoversigten indeholder oplysninger om følgende forhold:

Nettoudgiftsbevillingen

Udtrykker den faktiske bevilling på det pågældende finansår. Nettoudgiftsbevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovforslagets tekst.

Indtægter

Viser de samlede indtægter for hovedkontoen. En nærmere specifikation af indtægterne skal fremgå at Specifikation af indtægter

Udgifter

Udtrykker de faktiske udgifter for hovedkontoen og dermed årets aktivitet. De faktiske udgifter er udtryk for hvor mange ressourcer, der forventes brugt på hovedkontoens formål. En nærmere specifikation af udgifterne fremgår af Specifikation af udgifter på opgaver

Årets resultat

Udgør summen af differencen mellem udgifterne og indtægterne, nettoudgiftsbevillingen og forbrug af reserveret bevilling, og afspejler om finansieringen af aktivitetsniveauet er tilstrækkeligt.

Underkonti

Der vises en opdeling af udgifter og indtægter på underkonti.

Se eksempel på budgetoversigt på oes-cs.dk