2.5 Personale og Personaleudgifter

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 2.5

Som lønudgift betragtes:

 • Al betaling for personlige arbejdsydelser fra enkeltpersoner udført som led i et tjeneste- eller ansættelsesforhold.
 • Arbejdsbestemte tillæg til ansatte (tillæg der ydes som følge af arbejdets særlige beskaffenhed/særlige forhold, hvorunder arbejdet udføres).
 • Naturalydelser til ansatte (vederlag for arbejdsydelse i form af andet end penge, og for hvilke der ikke sker fradrag i lønnen).
 • Særskilt vederlæggelse, der omfatter betaling, herunder feriegodtgørelse, til ikke-statsansatte og (undtagelsesvis) til statsansatte for sæde i kollegiale organer, udvalg, kommissioner, nævn og råd mv.
 • Ikke-momsbelagte ydelser, hvis ydelsen medfører ret til feriegodtgørelse.
 • Regelmæssigt tilbagevendende og løbende opgaver, f.eks. konsulentopgaver, der udføres af (ikke-momsregistrerede) enkeltpersoner efter en fast aftale herom.

Uden for lønudgifter falder:

 • Arbejdsydelser, der af udøveren præsteres som erhvervsmæssig (momsregistreret) virksomhed, eller som af statsinstitutionen kan optages på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger.

For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft. Nærmere regler om lønsumsloftet er fastsat i punkt 2.6.5 Lønsumsloft.

Finansministeriet har ansvaret for stillingskontrol i staten. Stillingskontrollen indebærer, at oprettelse af visse stillinger skal godkendes af Finansministeriet.

Stillingskontrollen omfatter:

 • Tjenestemandsstillinger eller tjenestemandslignende stillinger klassificeret i lønrammerne 37 og derover.
 • Overenskomststillinger klassificeret i lønramme 37 og derover, bortset fra professorer, docenter, docent ph.d.er, ingeniørdocenter, statsobducenter og vicestatsobducenter i lønramme 37 på området under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Stillinger i løngruppe 1-4 i Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten.
 • Stillinger på individuelle lønvilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover af Finansministeriet i forbindelse med godkendelse af ansættelsen, jf. punkt 2.5.4 Personalesammensætning og ansættelsesformer.

Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten omfatter chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater, der tidligere blev klassificeret i lønramme 37-40 (afgrænset i aftalens bilag 1). Med rammeaftalen placeres stillingerne i løngruppe 1 til og med 4. For nærmere beskrivelse af indhold og omfang henvises til Skatteministeriets cirkulære om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Anmodning om oprettelse af nye stillinger samt forlængelser af midlertidige stillinger i lønramme 37 og derover eller i rammeaftalens løngruppe 1-4 skal sendes til Finansministeriet til godkendelse. Der skal ved alle anmodninger anvendes et særligt skema, som kan findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside (www.medst.dk).

I skemaet anføres bl.a. følgende oplysninger til brug for behandlingen af forslaget:

 • Udviklingen i arbejdsopgaver, som begrunder ansøgningen
 • Hvordan og hvor opgaverne evt. hidtil er blevet varetaget
 • Organisationsbeskrivelse for hele virksomheden hidtil og efter ansøgningen
 • Oplysninger om status for eventuelle ledige stillinger i henhold til Finansministeriets stillingsregister
 • Placering i organisationsstrukturen
 • Funktions- eller stillingsbeskrivelse
 • Forslag til stillingsbetegnelse og lønramme

Behandlingen af anmodninger sker to gange årligt – i forbindelse med forslag til finansloven samt i forbindelse med ændringsforslag til finansloven. Ønsker et ministerium at anmode om oprettelse af en stilling uden for disse terminer, skal ministeriet begrunde, hvorfor anmodnin-gen ikke kan vente til næste ordinære ansøgningsrunde.

Når stillingsoprettelsen er godkendt af Finansministeriet, skal lønnen fastsættes.

For stillinger i lønramme 37 eller derover i institutioner, der ikke er omfattet af rammeaftalen og stillinger i løngruppe 3 og 4 i institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, fastsættes lønrammelønnen eller grundlønnen ved klassificering i Finansministeriet.

For stillinger i løngruppe 1 eller 2 i institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, aftales grundlønnen mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte efter rammeaftalens regler.

Finansministeriet fører en oversigt over godkendte stillinger i lønramme 37/løngruppe 1 og derover, der efter ovenstående regler er oprettet under de enkelte ministerier. Hver oprettet stilling er i registeret anført med stillingsnummer, der meddeles af Finansministeriet. Dette nummer skal anvendes ved anvisning af løn til stillingsindehaveren, idet stillingen ellers vil fremstå i registeret som ubesat. Et ubesat stillingsnummer skal nedlægges med mindre det planlægges genbesat.

Ønskes en eksisterende stilling anvendt til et nyt formål inden for ministerområdet, gælder følgende:

 • For stillinger i lønramme 37 eller derover, der ikke er omfattet af rammeaftalen og stillinger i løngruppe 3 og 4, der er omfattet af rammeaftalen, skal der foretages fornyet klassificering i Finansministeriet.
 • For stillinger i løngruppe 1 og 2, der er omfattet af rammeaftalen, foretages ikke fornyet klassificering. Lønfastsættelse sker mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte efter rammeaftalens regler.
 • En eksisterende stilling i lønramme 37/løngruppe 1 eller derover kan altid anvendes i en lavere lønramme.

De enkelte ministerier har ansvaret for at meddele Finansministeriet eventuelle ændringer såsom omklassificeringer eller stillingsnedlæggelser, således at registeret til enhver tid udviser et retvisende billede af stillingsnormeringen. Der henvises i øvrigt til Finansministeriets vejledning om stillingsnummer og stillingskontrol (www.oes.dk).

Overførsel af stillinger i lønramme 39 eller derover mellem hovedkonti følger reglerne for overførsel af bevilling, jf. punkt 2.2.9.1 Bevillingsoverførsler.

Stillinger i lønramme 37 og 38, henholdsvis rammeaftalens løngruppe 1 og 2 kan anvendes frit inden for ministerområdet.

Den disponerende administrative ledelse fastlægger personalesammensætningen inden for rammerne af et eventuelt lønsumsloft og det godkendte antal stillinger.

For at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling måtte være givet, kan Finansministeriet bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes. Dette kan f.eks. gælde lære-, elev- og praktikstillinger.

I Finanslovens anmærkninger optages oplysninger om ministeriers og styrelsers samlede personaleforbrug opgjort i årsværk. Retningslinjerne for udarbejdelsen af disse opgørelser findes i ØAV.

Det påhviler ministerierne at sikre, at der opretholdes den fornødne personalemæssige fleksibilitet under hensyntagen til:

 • Den mulige udvikling i opgavernes art og de heraf følgende krav til personalesammensætningen
 • Den forventede udvikling i lønsumsloftet som angivet i finanslovens anmærkninger
 • Den forventede naturlige afgang og den mulige tilbagevenden af medarbejdere på orlov

Overenskomstansatte, tjenestemænd og andre personalegrupper ansættes på løn- og ansættelsesvilkår, der er fastsat af Skatteministeriet eller af de enkelte ministerier og styrelser efter bemyndigelse fra Skatteministeriet.

Reglerne om anvendelse af ansættelsesformer fastsættes af Skatteministeriet. Ansættelse som tjenestemand kan ske i det omfang, det er fastsat i Skatteministeriets cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken. I øvrigt anvendes overenskomstansættelse i det omfang, området er overenskomstdækket.

Ved ansættelse på individuelle lønvilkår skal lønvilkår godkendes af Finansministeriet, hvis den samlede løn eksklusiv pension svarer til eller overstiger lønrammelønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37. Henføring til lønramme foretages af Finansministeriet i forbindelse med godkendelsen, hvilket bestemmer om ansættelsen er underlagt stillingskontrol.

Der anvendes en af følgende fremgangsmåder, når en statsansat udfører arbejde for en anden statslig styrelse som led i sit tjenstlige arbejde:

 • Arbejdet udføres som merarbejde i et omfang, der begrunder merarbejdsvederlag. Vederlagets størrelse fastsættes af "udlånsstyrelsen".
 • Der foretages en omklassificering af den pågældende stilling, så længe hvervet udføres.
 • Den ansatte frigøres for en del af sine normale arbejdsopgaver, så længe hvervet varetages, og "udlånsstyrelsen" ansætter kompenserende arbejdskraft.

Uanset valg af fremgangsmåde skal udlånsstyrelsen have refunderet den til udlånet knyttede merudgift fra hvervsstyrelsen.

Til opbygning og vedligeholdelse af statsansat personales kvalifikationer kan anvendes midler af institutionernes driftsbevilling til kurser mv.