2.7 Statsvirksomhed

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 2.7

Bevillingstypen statsvirksomhed anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf ønskes givet virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

For statsvirksomhed gælder samme regler som for bevillingstypen driftsbevilling (punkt 2.6.) med de nedenfor anførte undtagelser.

Der gælder ikke noget lønsumsloft. Statsvirksomheder er således alene omfattet af den begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende personale, der følger af de almindelige stillingskontrolregler for stillinger i lønramme 37 og derover, jf. punkt 2.5.3 Finansministeriets stillingskontrol.

Bygningsstyrelsen har status som særlig statslig ejendomsvirksomhed for den del af styrelsens aktiviteter, der vedrører bygge- og anlægsvirksomhed mv. i forbindelse med udlejning under den statslige huslejeordning. Nærmere regler for administration af huslejeordningen udstikkes af Transportministeriet eller af Bygningsstyrelsen efter aftale med Transportministeriet.

Bygningsstyrelsen har umiddelbart adgang til at igangsætte og afholde udgifter til bygge- og anlægsprojekter (nybygninger, genopretninger samt om- og tilbygninger), når der foreligger en aftale med lejer om projektets budget og afholdelse af tilhørende husleje, og når projektets totaludgift ikke overstiger 100 mio. kr. Udgifter til bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning. Forud for Finansudvalgets tiltrædelse kan der afholdes udgifter og kontraheres til forberedende under-søgelser (herunder destruktive undersøgelser der foretages ud fra en forudsætning om at kunne minimere risici og totaløkonomi i projektet og undersøgelserne ikke beløber sig til mere end 5 mio. kr.), rådgivning, udbud, projektering mv. Udgifterne må ikke overstige 100 mio. kr. forud for forelæggelse for Finansudvalget.

Der skal senest på forelæggelsestidspunktet foreligge en bindende aftale om huslejebetaling med lejer.

Der kan indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform og forudsat, at den godkendte totaludgift ikke herved overskrides.

Der skal i relevant omfang gennemføres en totaløkonomisk vurdering af projektets anlægs- og driftsøkonomi, dvs. at der som udgangspunkt skal vælges de anlægsløsninger, der giver den bedste samlede anlægs- og driftsøkonomi opgjort som nutidsværdi.

For byggeri skal der som minimum foretages beregninger for energiforbrug. Herunder skal der foretages en vurdering af den mest hensigtsmæssige organisering af byggeriet. Det skal i den forbindelse overvejes, om formålet kan opnås mere økonomisk fordelagtigt gennem lejemål eller gennem andre former for offentligt-privat samarbejde, f.eks. modeller hvor den private part bygger, driver og vedligeholder anlægget i en årrække, inden det overdrages til staten, jf. punkt 2.4.10 Leasing (Leje) og punkt 2.4.11 Offentlig-Privat Partnerskab.

Væsentlige ændringer i igangværende bygge- og anlægsprojekter skal forelægges for Folketingets Finansudvalg. Ændringer der udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift er altid væsentlige ændringer. Forelæggelse skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen blev bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring. Ved annullering af godkendte projekter skal Finansudvalget orienteres. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 100 mio. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 100 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.

Udgifter til bygge- og anlægsprojekter kan finansieres ved den statslige likviditetsordning. Bygningsstyrelsen har ikke adgang til at foretage ekstern belåning af ejendommene.


Tabel 2.2 Forelæggelse af Bygningsstyrelsens bygge- eller anlægsarbejder for Finansudvalget i finansårets løb

Totaludgift Projektændring Nyt projekt
Under 100 mio. kr. Forelægges ikke Forelægges ikke
100 mio. kr. og derover Forelægges, hvis totaludgiften øges med mindst 10 pct. Forelægges

Bygningsstyrelsens ejendomskøb forelægges for Finansudvalget, hvis købssummen udgør 100 mio. kr. eller derover. Der indhentes en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen om købsprisens størrelse og vilkårene for handlen, hvis købsprisen udgør 100 mio. kr. eller derover.

Udgifterne til ejendomskøb kan finansieres ved den statslige likviditetsordning. Bygningsstyrelsen har ikke adgang til at foretage ny ekstern belåning af ejendommene.

For salg af fast ejendom gælder nærmere regler, jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv.

Ved Bygningsstyrelsens indgåelse af huslejekontrakt med en privat udlejer, hvor huslejekontrakten indeholder uopsigelighed for lejer, og statens lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 100 mio. kr. eller derover, skal indgåelsen af huslejekontakt forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Indgåelse af lejemål med en uopsigelighed på 10 år eller mere kræver Finansudvalgets tilslutning, såfremt statens lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør 40 mio. kr. eller derover.

Statsvirksomheder, der udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, kan administrere tilskuddet inden for rammerne af deres almindelige virksomhed. Der stilles dermed ikke krav om, at tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres og regnskabsføres på separate underkonti.