2.10 Reservationsbevilling

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 2.10

Bevillingstypen reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes mulighed for at reservere beløb til bestemte formål eller projekter til anvendelse over flere finansår.

En reservationsbevilling er en bruttobevilling. Det vil sige at udgifter (f.eks. tilskud) og indtægter (f.eks. refusioner) bevilges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der kan i anmærkningerne fastsættes, at indtægter ud over de i finansloven budgetterede (f.eks. i form af EU-refusion) kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen, eller at udgiftsbevillingen skal nedsættes ved mindreindtægt. I så fald skal der redegøres for konsekvenserne af mer- eller mindreindtægter i forbindelse med bevillingsafregningen.

En reservationsbevilling indebærer, at det til et bestemt formål eller program afsatte beløb kan anvendes til dette formål eller program, selv om dette har tidsmæssig udstrækning over flere finansår. Der er med henblik herpå adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår.

Adgangen til at forbruge af videreført bevilling er dog betinget af bestemmelserne i punkt 2.2.12. Videreførsel af uforbrugt bevilling til efterfølgende år.

Selv om bevillingsanvendelsen strækker sig over flere finansår, skal der ske regnskabsaflæggelse for hvert af de pågældende finansår i overensstemmelse med almindelig regnskabsmæssige periodiseringsprincipper, jf. punkt 2.2.4 Bevillingsmæssige dispositioner og periodisering.

Reservationsbevilling indebærer ikke en bemyndigelse til at disponere med virkning over forventede bevillinger for kommende finansår, jf. punkt 2.2.10 Flerårige dispositioner.

Der kan ikke af en reservationsbevilling afholdes lønudgifter. Der kan med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne overføres midler til dækning af udgifter til admi-nistration, herunder løn, jf. punkt 2.6.5 Lønsumsloft. Overførslen sker som intern statslig overførsel.