2.3 Særligt om indtægter

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 2.3

Opkrævning af et gebyr for myndighedsudøvelse kan kun ske med hjemmel i eller i henhold til lov eller tekstanmærkning. Taksten skal fastsættes i overensstemmelse med hjemmelsloven og grundlovens § 43.

Taksten for gebyrer mv., der ikke har skattemæssig karakter, skal administrativt fastsættes således, at der tilstræbes fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrbelagte område. Mindst en gang årligt vurderes det, blandt andet på baggrund af seneste års regnskab eller det forventede resultat af årets regnskab, om omkostningerne skal reduceres eller taksten justeres for at sikre balance. Væsentlige ubalancer mellem indtægter og omkostninger på det enkelte gebyrbelagte område skal tilstræbes udlignet over en periode på maksimalt fire år, fra og med det år hvori ubalancen opstår. Dette omfatter ikke over- eller underdækning, der bidrager til at udligne tidligere års ubalance.

Der henvises til Vejledning om prisfastsættelse, som er optaget i ØAV for nærmere regler om, hvilke typer af omkostninger der skal medregnes samt rammer for gebyrjusteringer mv.

Løbende justering af gebyrtakster i henhold til ovenstående retningslinjer kræver ikke Finansministeriets godkendelse.

Varig underdækning på gebyrordninger, som ikke sker med henblik på at udligne tidligere års overdækning, kan kun forekomme med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse eller med Finansministeriets godkendelse. 

For institutioners salg af varer og ydelser gælder som udgangspunkt, at prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at omkostningerne dækkes.

Såfremt institutionen har monopol eller befinder sig i en monopollignende situation, udgør den pris der sikrer dækning af omkostningerne samtidig et maksimum for prisfastsættelsen på den pågældende vare eller ydelse, når afsætningen sker i Danmark.

Hvor institutionen afsætter varer eller ydelser på et marked præget af konkurrence, kan indtægterne herved overstige omkostningerne. Der skal således medregnes de omkostninger i prisen, som er nødvendige for at sikre lige konkurrence med private udbydere, ligesom der skal indregnes en fortjeneste, svarende til hvad der vil være sædvanligt for en privat udbyder. I de tilfælde hvor det er muligt at identificere en markedspris, udgør denne dog institutionens minimumspris. Det akkumulerede resultat bør som udgangspunkt ikke være negativt fire år i træk for hver enkelt type af vare eller ydelse under den almindelige virksomhed. For indtægtsdækket virksomhed må det akkumulerede resultat ikke være negativt fire år i træk, jf. punkt 2.6.8.2 Disponeringsregler (Indtægtsdækket virksomhed).

Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde. Dette gælder områder, hvor en fuldt dækkende prisfastsættelse ville hindre formålet med ydelsen, og hvor f.eks. sociale, miljømæssige eller lignende hensyn konkret tilsiger en lavere omkostningsdækning.

Hvis institutionen sælger fællesstatslige løsninger mv., fastsættes prisen, så der sker dækning for omkostningerne ved produktion af ydelsen. Det skal fremgå af særlig bevillingsbestemmelse i finanslovens anmærkninger, hvilke ydelser der sælges som fællesstatslige løsninger.

Institutionen undersøger, om varen eller ydelsen skal pålægges salgsmoms.

Der henvises til Vejledning om prisfastsættelse, som er optaget i ØAV.

Lejeindtægter og forpagtningsafgifter skal under hensyn til de gældende lovbestemmelser om lejeregulering og lignende fastsættes således, at det bedst mulige økonomiske resultat opnås. Det skal i denne forbindelse påses, at leje- og forpagtningsafgifter løbende reguleres i overensstemmelse med ændringerne på markedet, og lejereguleringer skal løbende gennemføres, hvor lejelovgivning og lignende giver mulighed for det.

Det bør overvejes at foretage annoncering af ledige lejemål mv.

Landbrugsstyrelsen (Fødevareministeriet) kan rådgive om bortforpagtning af landbrugsarealer.

Vejledning om fastsættelse af leje og vilkår for lejemål vedrørende kontor- og arkivlokaler kan søges hos Bygningsstyrelsen (Transportministeriet).

Der gælder særlige regler for de statslige ejendomsvirksomheders lejefastsættelse.

For salg af brugt materiel gælder, at der skal søges opnået det størst mulige provenu. Dette kan ske ved offentlig auktion eller ved salg på anden måde, hvor det kan godtgøres, at prisen svarer til markedsprisen, f.eks. ved at der foreligger et kontrolbud.

Hvor der til modtagelsen af en gave er knyttet vilkår, som pålægger institutionen særlige forpligtelser i relation til disponeringen over bevillingen, eller hvor gaven har en værdi på 5 mio. kr. eller derover og udgør mere end 5 pct. af institutionens budgetterede bruttodriftsudgifter under den almindelige virksomhed, skal der indhentes forudgående tilslutning fra Finansministeriet. En statsfinansieret selvejende institution, jf. punkt 2.11 Statsfinansieret selvejende institution, skal indhente forudgående tilslutning fra ressortministeriet.

Tilslutning til modtagelse af private gaver skal ikke søges for fuldt eksternt finansierede anskaffelser, som ikke påvirker institutionens driftsomkostninger, uanset beløb. Tilslutning til modtagelse af private gaver skal ikke søges, såfremt institutionen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, og tilsagnet om en gave vedrører en anskaffelse med henblik på anvendelse til ikke-kommercielle forskningsaktiviteter.