Værdiregulering af værdipapirer og kapitalindskud mv.

Regler for værdireguleringer af værdipapirer og kapitalindskud mv.

Efter regnskabsbekendtgørelsens § 25 stk. 2 nr. 7 skal der foretages værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele.

Værdireguleringen fortages årligt i forhold til det finansielle aktivs værdi på balancedagen ellers skal institutionen i videst muligt omfang forsøge, at anvende så aktuel en opgørelse af værdien i selskaberne som muligt fx:

  • Regnskab fra regnskabsåret, hvis det afsluttes før statsregnskabet afsluttes
  • Selskabets foreløbige forventning til årets resultat og/ændring i egenkapital ved udgang af regnskabsåret
  • Seneste kvartalsregnskaber eller halvårsregnskaber

Læs mere i ”Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele”.