Opskrivninger, anlægsaktiver

Opskrivning indebærer forøgelse af aktivets værdi i balancen.

En opskrivning af et aktiv vil – modsat en nedskrivning – indebære, at aktivets værdi på balancen bliver forøget.

Der er som hovedregel ikke adgang til, at statslige institutioner kan foretage opskrivning af aktiver.

Der kan i ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen foretages opskrivninger på materielle anlægsaktiver i situationer, hvor der er et åbenlyst misforhold mellem den reelle værdi af et aktiv og den bogførte værdi.

Bemærk, at opskrivninger ikke føres over resultatopgørelsen, men modposteres direkte på en særlig egenkapitalkonto for værdireguleringer.