Op- og nedskrivningskriterier

Reglerne for anvendelse af op- og nedskrivninger.

En nedskrivning af et aktiv vil indebære, at aktivets værdi på balancen bliver formindsket, mens en opskrivning indebærer aktivets værdi på balancen bliver forøget.

Herudover kan forekomme værdireguleringer af kapitalindskud og værdipapirer