Levetider

Læs om reglerne for anvendelse af levetider.

Den økonomiske levetid udtrykker det antal år, aktivet forventes at ville have en økonomisk værdi for institutionen. Økonomistyrelsens fastsatte levetider for alle anlægsaktiver fremgår af nedenstående oversigt.

Alle aktiver afskrives til værdien 0, og der er således ikke adgang til at anvende scrapværdier på de anskaffede aktiver. Eventuel afvigelse fra de nedenstående fastsatte levetider kræver Økonomistyrelsens godkendelse.

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

 • Specialudvikling af et forrentningskritisksystem: 8 år 
 • Tilpasning eller nyudvikling af applikationer til et i forvejen eksisterende standardsystem: 5 år 
 • Internt oparbejdende aktiver med rettigheder som følge af et udviklingsprojekt: rettighedens levetid

Sondringen mellem specialudviklede systemer contra standardsystemer gælder uanset om systemet er udviklet internt eller af en ekstern leverandør. Ved specialudvikling af et IT-system eller større systemløsninger forstås udvikling af et forretningskritisk system for institutionen.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

 • Licenser mv.: 3 år 
 • Andre erhvervede rettigheder, hvor levetiden er kontraktlig fastsat: rettighedens levetid

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

 • Grunde og arealer: ingen afskrivninger 
 • Bygninger: 50 år 
 • Almindelige installationer: 20 år 
 • Særlige installationer: 10-20 år 
 • Indretning af lejede lokaler: 10 år eller kontraktens varighed

Produktionsanlæg og maskiner

 • Laboratorie- og produktionsteknisk inventar og udstyr 5-10 år 
 • Skovnings-, entreprenør-, feje og gravemaskiner mv. 5-10 år 
 • Produktions- og andre særlig tekniske anlæg m.v. 15-20 år 

Transportmateriel

 • Person- og andre tjenestebiler mv.: 5 år  
 • Last- og varebiler, busser, trucks og traktorer: 8 år  
 • Skibe og fly: 30-40 år  
 • Togmateriel: Der er ikke fastsat levetider 

Inventar og IT-udstyr

 • Inventar: 3-5 år
 • Andet IT-udstyr: 3-5 år 

NB! Kontoradministrativt IT-udstyr som bunkes afskrives lineært over 3 år.

Læs om reglerne for anvendelse af bunkning

Særbestemmelser angående statsfinansierede selvejende institutioner

For bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 2011, og hvor afskrivningshorisonten afviger fra 50 år fastholdes den hidtil anvendte afskrivningsprofil indtil aktivet er afskrevet.

På universitetsområdet kan laboratorier afskrives over 30 år. På Undervisningsministeriets område samt for erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan der anvendes scrapværdi ved nybyggeri og ved erhvervelse af brugte ejendomme.