Forbedringer

Læs om reglerne for håndtering af forbedringer.

Forbedringer er relateret til at forøge et eksisterende aktivs værdi og eller aktivets levetid (forbrugstid), hvorimod vedligeholdelse og reparation alene opretholder aktivets værdi/levetid og derfor udgiftsføres.

Efterfølgende udgifter med relation til et anlægsaktiv skal tillægges aktivets regnskabsmæssige værdi som en forbedring, hvis det kan påvises, at graden af målopfyldelse ved anlægsaktivets anvendelse vil forøges som følge af afholdelse af de pågældende udgifter. Alle andre efterfølgende udgifter – altså reparation og vedligeholdelse - indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor de påløber.

Det betyder, at omkostninger indregnes som forbedringer, når de forbedrer hovedaktivets egenskaber, dvs. nytteværdien for institutionen af den pågældende investering kan påvises og er varig.

For forbedringer eksisterer der ikke en bagatelgrænse, dvs. at forbedringer på under 50.000 kr. godt kan indregnes i den udstrækning de vurderes at forbedre hovedaktivets egenskaber.

Bagatelgrænse

Det er op til den enkelte institution at fastsætte en eventuel bagatelgrænse for indregning af forbedringer. Beslutningen om at indregne udgifter som forbedringer skal foretages inden udgifterne afholdes. Er udgifterne først udgiftsført i resultatopgørelsen, kan de ikke i senere regnskabsår indregnes som forbedringer.

Forbedring eller vedligeholdelse

I skelnen mellem hvorvidt en udgift må anses for en forbedring eller en ordinær driftsudgift kan væsentlighedskriteriet ofte være en afgørende faktor. Læs mere om væsentlighedskriteriet.

Således vil en udgift til udskiftning af vinduer i en bygning være en væsentlig udgift, som skal periodiseres gennem afskrivninger, for en institution som kun har en enkelt bygning og hvor denne bygning er en væsentlig post i regnskabet. Derimod vil udgiften være mindre væsentlig for en institution, som har flere bygninger og som jævnligt udskifter vinduer, og udgiften vil her kunne betragtes som en vedligeholdelsesudgift.

Udgifter som er afholdt med henblik på at sikre, at aktivets funktionalitet ikke falder hurtigere end forventet svarende til de indregnede afskrivninger, er vedligeholdelsesudgifter og indregnes ikke som en forbedring. Forbedringer værdifastsættes til kostpris.

Læs i afsnittet reparation og vedligeholdelse om behandlingen af omkostninger dertil.