Bunkning

Bunkning giver institutioner mulighed for at aktivere ensartede anskaffelser af materielle anlægsaktiver med en selvstændig værdi under bagatelgrænsen på 50.000 kr.

Generelt kan anskaffelser af materielle anlægsaktiver under bagatelgrænsen på 50.000 kr., som har karakter af ”bunkeanskaffelser” indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen hvorved anskaffelsen straksafskrives.

Bunkeanskaffelser er anskaffelser, der kan betragtes som en helhed, uanset om de dækker over en mængde af mindre aktiver.

Bunkeanskaffelser kan desuden benyttes, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Den samlede investering består af mange små enkeltaktiver, som samlet set er væsentlige for institutionens opgavevaretagelse
  • Aktiverne opfylder særlige formålsbestemte aktiviteter som er nødvendige for institutionens opgavevaretagelse, drift eller produktion
  • Aktiverne har en længerevarende brugstid, som overstiger 1 år
  • Enkeltaktiverne har en ensartet levetid
  • Det enkelte aktiv har en selvstændig værdi under bagatelgrænsen på kr. 50.000

Hvorvidt aktivet er væsentligt for institutionens opgavevaretagelse afhænger ikke kun af aktivets art, men også af formålet med anvendelsen. Inden for energisektoren vil det for eksempel være relevant at bunke målere, fordi de er væsentlige for opgavevaretagelsen. Det vil derimod ikke være relevant at bunke målere til el i en institution, der beskæftiger sig med forskning.

Anvendelse af bunkning

Bunkning bør generelt benyttes ved engangsinvesteringer og ikke til den løbende investering i aktiver.

Dette kan eksempelvis være, når der sker en større engangsudskiftning af en bestemt type aktiver. Her aktiveres med henblik på at få en bedre periodisering, frem for at indkøbet udgiftsføres straks, hvilket kan give et misvisende billede af omkostningernes størrelse i anskaffelsesåret. Det skal klart beskrives og synliggøres f.eks. med en særlig nummerering, hvilke aktiver, der indgår i den pågældende bunke.

Brugen af bunker er også relevant for institutioner, som har særlige formålsbestemte aktiviteter, hvori der indgår mange ensartede aktiver og hvor det er formålstjenligt, at der kan ske en opfølgning på området.

IT-bunker

Som kontoradministrativt IT-udstyr bunkes typisk faste PC arbejdsstationer, bærbare PC'ere, skærme, personlige printere, RAM, drev, servere, netværksprintere, scannere, og andet hardware der indgår i institutionens IT-installation.

Bunken af kontoradministrativt IT-udstyr omfatter også aktiver tilknyttet institutionens IT infrastruktur (netværket), herunder switches, og krydsfelter etc., i det omfang de kan værdisættes som enkeltbestanddele.Institutioner med væsentlige investeringer i IT-udstyr har mulighed for at anvende bunkning til periodisering af omkostningerne. Ved IT-bunker skal afskrivningen foretages ved brug af den lineære metode med en afskrivningshorisont på 3 år, svarende til levetid afsat i ØAV.

Under anvendt regnskabspraksis i årsrapporten skal det oplyses, såfremt der foretages bunkning af administrativt IT-udstyr under kr. 50.000.

Andre bunker

Benyttes muligheden for bunkning af andre aktiver skal afskrivning ske lineært ud fra levetiderne i ØAV.

Følgende er eksempler på aktiver, der kan bunkes:

  • Laboratorieudstyr
  • Stambesætning
  • Særligt måleudstyr
  • Inventar

Investering i inventar i forbindelse med istandsættelse eller renovering er at betragte som en engangsinvestering, som kan aktiveres. Mindre løbende investeringer i inventar bør straksafskrives.

Indregning af bunker

Investeringer, der har karakter af bunkeanskaffelser, kan omkostningsføres og dermed straksafskrives i resultatopgørelsen. Der er også mulighed for, at bunkeanskaffelser, der har karakter af engangsinvesteringer, kan aktiveres som et anlægsaktiv i balancen.

Hvis der foretages bunkning, skal bunkerne opgøres kvartalvis og afskrives lineært.

Institutioner der vælger bunkning skal ved udgangen af hvert kvartal foretage en opgørelse over kvartalets omkostninger til bunkning og oprette en ny bunke i anlægskartoteket. Bunken betragtes herefter som anskaffet ultimo i kvartalet og afskrives fra primo i kommende kvartal. Opgøres omkostninger til bunkning eksempelvis pr. 31/3-20XX, skal der således afskrives fra 1/4-20XX. Afskrivningsprofiler opsættes ud fra levetiderne fastsat i ØAV.

Når der vælges enten bunkning eller straksafskrivning ved engangsinvesteringer og løbende investeringer skal dette ske konsekvent fremadrettet således, at årsrapporterne er sammenlignelige fra år til år.

Værdiansættelse af bunkeanskaffelser

Bunkeanskaffelser indregnes til kostpris uanset om området håndteres ved straksafskrivning eller aktivering.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til bunkning.

IT-bunkning:
Aktivkonto: 51.72
Modkonto: 95.15 (kreditorsamlekonto)

Andre bunker:
Aktivkonto: Der vælges den relevante aktivkonto for den pågældende aktivtype, jf. kontoplanen.
Modkonto: 95.15 (kreditorsamlekonto)