Nedskrivninger, anlægsaktiver

Anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som er uforudset forringet, skal nedskrives, når værdifaldet ikke er forbigående.

Nedskrivningen fordeles over aktivets restlevetid.  Dette betyder, at hvor et aktiv bliver værdiløst i indeværende regnskabsår, foretages hele nedskrivningen i dette år.

Derimod hvor et aktiv bliver værdiløst det efterfølgende år, indregnes værdiforringelsen over indeværende og næste regnskabsår. Dvs. at værdiforringelsen i videst muligt omfang periodiseres over aktivets restlevetid, hvorved afskrivningerne samlet set bliver højere end forudset.

Nedskrivninger skal foretages med forsigtighed. Anlægsaktiver må ikke nedskrives på grundlag af subjektive vurderinger eller som følge af den generelle prisudvikling.

Nedskrivning foretages ud fra følgende retningslinjer:

  • Der skal være tale om et væsentligt værdifald før en nedskrivning foretages.
  • Anlægsaktiver som er teknisk forældede, som ikke anvendes eller er beskadigede, nedskrives til nul. Nedskrivning må kun ske i de tilfælde, hvor nedskrivningen kan dokumenteres ud fra en faktisk hændelse, hvilket vil sige, at nedskrivningen skal ske på baggrund af et objektivt grundlag. Det kan fx være som følge af en brand, materiel beskadigelse eller at et anlæg er utidssvarende i forhold til det formål aktivet anvendes til. 
  • Anlægsaktiver, som det er besluttet officielt skal skrottes før den normerede levetid, behandles ved at forkorte afskrivningsperioden. Dette medfører, at værdiforringelsen tages fremadrettet og fører til større afskrivninger end oprindeligt forudsat.
  • Anlægsaktiver under opførelse nedskrives, når udviklingsomkostninger som indgår i aktivets kostpris anses som spildte, relaterer sig til ineffektivitet eller er indledende driftstab.  Udgifterne medregnes således ikke i kostprisen. Nedskrivningskravet omfatter alle anlægsaktiver under opførelse, herunder bygge og IT projekter, som er i en udviklingsfase.
  • Omsætningsaktiver nedskrives til nettorealisationsværdi, hvilket betyder at såfremt den faktiske værdi er lavere end den bogførte værdi, nedskrives der til denne værdi. Nettorealisationsværdien for tilgodehavender er kostprisen fratrukket eventuelle tab samt omkostninger foranlediget af inddrivelsen. Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen i det år nedskrivningen konstateres.

Særligt for koncessioner, patenter, licenser mv. gælder, at hvis de ikke benyttes længere, er teknisk forældet eller er udskiftet med nye eller opgraderede licenser, skal de nedskrives til 0 kr.

Nedskrivningsbehovet skal så vidt muligt vurderes for det enkelte aktiv. Indgår aktivet i en aktivitet sammensat af en gruppe af andre aktiver, vurderes nedskrivningsbehovet for gruppen som helhed.

Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler ændres, når det er besluttet, at lejemålet fraflyttes før lejemålets udløb.

For nationalejendom gælder særlige regler om nedskrivning i forbindelse med årsafslutningen. Læs mere i afsnittet om nationalejendom.

For Statsfinansierede selvejende institutioner gælder, at de inden for rammerne af de generelle bestemmelser om nedskrivning mulighed for at nedskrive de ejendomme, hvor aktiviteten er ophørt og som samtidig er sat til salg med udgangspunkt i offentlig ejendomsvurdering eller anden ekstern vurdering.

Alle nedskrivninger dokumenteres i årsrapporten med begrundelse for, hvorfor de er foretaget.