Statens it-projektmodel

Læs om sammenhængen mellem statens it-projektmodel (BV 2.2.18.1) og aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse.

Statens it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel opererer med følgende fire faser:

  • Idéfasen, hvor idéen kvalificeres og der tages stilling, om projektet kan flyve
  • Analysefasen, hvor projektet defineres og hvor risikovurdering foretages – hvis relevant
  • Gennemførelsesfasen, hvor eventuelle udbud foretages, og løsningen udvikles og implementeres
  • Realiseringsfasen, hvor projektet er afsluttet, og gevinsterne realiseres

I regnskabet opererer aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse med følgende tre faser:

  • Opstarts- og planlægningsfasen
  • Udviklingsfasen
  • Driftsfasen.

Hovedreglen for aktivering er, at udgifter som resulterer i en reel udviklingsværdi kan aktiveres. Som udgangspunkt kan alle udgifter i udviklingsfasen derfor aktiveres dog med undtagelse for visse udgifter i relation til generel projektledelse. Udgifter i opstarts- og planlægningsfasen samt i driftsfasen kan derimod ikke aktiveres.

Læs mere om den regnskabsmæssige behandling af de tre faser i afsnittet it-udviklingsprojekter under opførelse.

It-projektmodellen og den regnskabsmæssige aktiveringsmodel

Den umiddelbare relation mellem it-projektmodellen og den regnskabsmæssige aktiveringsmodel er, at it-modellens idéfase, analysefase og udbudsdelen af gennemførselsfasen kan relateres til opstarts- og planlægningsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel.

Gennemførelsesfasen i it-projektmodellen, udbudsdelen undtaget, svarer stort set til udviklingsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel. Forskellen er, at udgifter til uddannelse og træning af medarbejdere medregnes som en del af gennemførelsesfasen i it-projektmodellen, mens disse udgifter medregnes som en del af driftsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel, da disse udgifter ikke kan aktiveres.

For så vidt angår realiseringsfasen i it-projektmodellen kan denne umiddelbart henføres til driftsfasen i den regnskabsmæssige aktiveringsmodel.

Det skal understreges, at det ikke er den enkelte fase i it-projektmodellens terminologi, som enten aktiveres eller føres i resultatopgørelsen, men det er en konkret vurdering af, hvorvidt den enkelte omkostning afholdt i projektet har bidraget med reel udviklingsværdi, der skal lede til en beslutning om aktivering eller driftsregistrering