Paragraffer

Bevillingskontoplanens hovedinddeling er en inddeling i paragraffer.

Hovedprincippet er, at alle bevillingsforslag på et ministeriums forretningsområde samles under en paragraf, en ministerområdeparagraf.

Nogle udgifter og indtægter udskilles dog og samles på fællesparagraffer. Det gælder bl.a. for de fleste skatter og afgifter, som samles på § 38, og for renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv. herunder renteprovenuet vedrørende ordningen selvstændig likviditet, driftsbudget for Den Sociale Pensionsfond samt renter af genudlån mv., som samles på § 37.

På § 35 opføres generelle reserver, og tjenestemandspensioner samles på § 36.

Sammen med ministerområdeparagrafferne udgør disse paragraffer statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU-budgettet).

Når hertil lægges § 40 Genudlån mv., § 41 Beholdningsbevægelser mv. og § 42 Afdrag på statsgælden (netto) balancerer statsbudgettets indtægter og udgifter.
Bevillingsforslagene vedrørende fællesparagrafferne udarbejdes i Finansministeriet. De enkelte ministerier skal dog indgive bidrag til paragrafferne 36-42 for så vidt angår indtægter og udgifter under ministeriernes ressort.

Finanslovforslagets paragraf 45 - den såkaldte bevillingsparagraf - er en fællesparagraf vedrørende indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning. Læs mere i de generelle bevillingsregler.