Ændring af bevillingskontoplanen

Læs nærmere om ændring af bevillingskontoplanen

Som følge af områdeinddelingens anvendelse på både bevillingslove og offentligt budget, bør inddelingen i hoved- og aktivitetsområder kun ændres i forbindelse med væsentlige ændringer i ministeriernes opgaver eller administrative opbygning.

Ændringer i hoved- og aktivitetsområders nummerering og benævnelse, samt nedlæggelse eller optagelse af nye hoved- og aktivitetsområder, skal så vidt muligt forelægges for Finansministeriet i god tid forud for fremsendelsen af det berørte forslag til bevillingslov eller ændringsforslag.

Ved ændringer i kontoplanen skal de opførte R2-, R- og B-tal flyttes, således at budgetspecifikationen på en hovedkonto altid afspejler udviklingen i de aktiviteter, der afholdes via kontoen. I forbindelse med flytningen må standardkontoen ikke ændres. Der må ikke flyttes mellem hovedkonti under det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område.

I forbindelse med fremsendelsen af bidrag til FFL, ÆF eller TB til Finansministeriet, skal der vedlægges en oversigt over kontoomlægninger. Større omlægninger skal i god tid forinden have været forelagt Finansministeriet.

Ved oprettelse af nye hovedkonti kan numre under 80 benyttes frit, bortset fra 79, der kun kan benyttes til reserve- og budgetreguleringskonti.

Reserve- og budgetreguleringsposter skal altid placeres på en hovedkonto 79, bortset fra følgende tilfælde:

  1. Reserver, der er endeligt fordelt på institutioner eller ordninger, kan placeres på særskilt underkonto under den pågældende hovedkonto. Det formål, hvortil sådanne reservebeløb er afsat, skal så præcist som muligt fremgå af underkontoteksten.
  2. Finansministeriet kan tillade, at der i tilknytning til udsvingsordningen placeres reserve- og budgetreguleringsbeløb under statsvirksomheder og indtægtsdækkede virksomheder.

Ved oprettelse af nye underkonti kan numre i intervallet 10-89 benyttes frit. Øvrige numre kan kun benyttes, hvor disse autoriseres af Finansministeriet.

Der er fastsat følgende autoriserede anvendelser:

Underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed.
Underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Kontiene finder alene anvendelse under det omkostningsbaserede område og kontoteksterne er prædefinerede i SB-systemet.

Standardkonti fastlægges af Finansministeriet. Der kan kun anvendes de standardkonti, der fremgår af Statens Kontoplan.