Hvad skal registreres

Alle økonomiske hændelser der er af betydning for eller en konsekvens af institutionens aktivitet skal registreres. De økonomiske hændelser skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter at hændelserne er indtruffet og en økonomisk opgørelse kan finde sted. Dette fremgår af § 25 i regnskabsbekendtgørelsen.

Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt, hvilket indebærer at enhver transaktion principielt skal registreres enkeltvis og separat som en transaktion i bogføringen. Sumbeløb af flere ensartede transaktioner kan dog registreres i stedet, hvis de har reference til og dokumenteres ved manuelt eller maskinelt udarbejdede bilag. Sådanne bilag er f.eks. lister, opgørelser eller journaler, der specificerer oplysninger fra de enkelte transaktioner, herunder reference til disse, og som samtidig dokumenterer sumbeløbet.

I integrerede IT-systemer skal det registrerede sumbeløb kunne verificeres og udskrives som særskilte bilag ved dannelse og lagring. De enkelte transaktioner, der indgår i sådanne sumbeløb, skal ligeledes kunne udskrives i klarskrift som bilag. Disse skal dokumentere den enkelte transaktion og indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere kontrolsporet.

Økonomiske hændelser i snæver forstand omfatter betalingstransaktioner, udgifter og indtægter samt aktiver og passiver.