Bruttoprincippet

Aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger skal indregnes brutto, og må normalt ikke modregnes. Posterne i resultatopgørelsen og balancen skal derfor præsenteres særskilt.

Bruttoposteringsprincippet giver det bedst mulige grundlag for at foretage en økonomisk prioritering. I kraft af adskillelsen af indtægter og udgifter er det muligt at skaffe sig information om de samlede udgifter eller de samlede indtægter, hvilket giver det største styringspotentiale.

Modregning

Modregning er kun tilladt i de tilfælde, hvor det afspejler indholdet af en transaktion eller begivenhed. Præsentation af anlægsaktiver eller varebeholdninger med fradrag af nedskrivninger eller hensættelse til tab på tilgodehavender er ikke modregning men en del af værdiansættelsen.

Hensatte forpligtelser tilknyttet et anlægsaktiv må ikke modregnes i dette, fx en hensat forpligtelse til reetablering.

Årsafslutning klassificering af poster

I forbindelse med årsafslutningen må et beløb som skyldes til en debitor ikke klassificeres som en aktivpost. Posten skal klassificeres som en gældspost. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis institutionen har udskrevet en kreditnota til debitor.

Tilsvarende gør sig gældende, hvis en kreditor skylder institutionen penge, denne post skal i forbindelse med årsafslutningen, klassificeres om et tilgodehavende aktiv. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis institutionen har modtaget en kreditnota.