18 Personaleomkostninger og lønninger

Kontering af personaleomkostninger og lønninger

Standardkonto 18 omfatter lønninger og lønrefusioner, her konteres f.eks. følgende:

 • lønudgifter
 • Indefrosne feriepenge
 • Skyldige feriepenge
 • Overarbejde og merarbejde
 • Særskilt vederlæggelse og honorarer
 • Fratrædelsesordninger
 • Pensionsbidrag
 • Lønrefusion

Struktureringen af konti indebærer, at der i intervallet 18.11-18.78 posteres systemgenererede lønposteringer (fra SLS, Forsvarets lønsystem eller Politiets lønsystem) på konto 18.x1, mens manuelle lønposteringer konteres på 18.x8.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed.

Lønninger

Lønudgifterne omfatter lønninger til enkeltpersoner som betaling for personlige arbejdsydelser som led i et tjeneste- eller ansættelsesforhold, herunder også korte og sporadiske tjeneste- og ansættelsesforhold samt prøveansættelse.

Endvidere omfattes ansættelsesforhold i forbindelse med jobtræning samt ansættelse i henhold til det sociale kapitel (jf. Finansministeriets cirkulære om Job på særlige vilkår (Socialt Kapitel), CIR nr. 25022 af 14/06/1997). Det sociale kapitel omfatter fx beskæftigelsesordninger, sygedagpenge, arbejde på særlige vilkår samt tjenestemænd og tjenestemandslignende personer med § 55-tillæg.

Lønudgifter, der ikke skal medregnes i lønsummen, som fx omkostningsdækkende godtgørelser og tillæg samt visse kontante godtgørelser, konteres på regnskabskonto 22.36 "Omkostningsdækkende ydelse og kontante godtgørelser" som andre ordinære driftsomkostninger.

Til begrebet løn medregnes lønudgifter til ikke-momsbelagte tjenesteydelser, hvis ydelsen medfører ret til feriegodtgørelse. Regelmæssigt tilbagevendende og løbende opgaver, fx konsulentopgaver, der udføres af (ikke-momsregistrerede) enkeltpersoner efter en fast aftale herom, er omfattet af lønbegrebet. Med til lønbegrebet regnes derimod ikke betaling for arbejdsydelser, der af udøveren ydes mod betaling som erhvervsmæssig (momsregistreret) virksomhed. Denne udgift henføres til regnskabskonto 22.70 "Køb af tjenesteydelser i øvrigt" eller regnskabskonto 22.66 "Køb af IT-tjenesteydelser".

Tilsvarende gælder for løn til personer i Grønland og på Færøerne, dvs. det afgørende er, om en tilsvarende tjenesteydelse i Danmark ville medføre ret til feriegodtgørelse. Til lønsummen medregnes også lønudgifter til eget personale, som udfører bygge- og anlægsarbejder. For den efterfølgende regnskabsmæssige håndtering heraf henvises til regnskabskonto 19.20 "Fradrag for anlægsløn".

Hvilken regnskabskonto, konteringen foretages på, afhænger i øvrigt af, om lønnen skal tælle med i årsværket eller ikke. Det vil sige, lønnen opgøres som enten værende med eller uden årsværk.

Lønrefusioner

Lønrefusioner omfatter refusion og tilskud vedrørende lønudgifterne samt refusion af arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte ydelser. Eventuelt indeholdes også refusion af AUB-bidrag og omkostningsdækkende ydelser. Refusionsbeløb og tilskud bogføres som en negativ udgift. Det vil sige, beløbet skal krediteres. Løntilskudsordninger Den overordnede sammenhæng i konteringen af de forskellige løntilskudsordninger (den særlige statslige fleksjobordning og Barselsfonden) i staten er, at institutionerne betaler løn til de ansatte i disse ordninger. Lønudgiften konteres på konto 18.x1.

Institutionerne modtager refusion i forbindelse med de forskellige tværministerielle ordninger, og refusionen konteres (kredit) på forskellige konti i intervallet 18.87-18.93, hvilket formindsker lønomkostningen.

Lønsum

For statslige institutioner svarer standardkonto 18, det vil sige lønninger og lønrefusioner, til begrebet lønsum. For institutioner, som er underlagt et lønsumsloft, svarer udgiften på standardkonto 18 til udgiften under dette lønsumsloft.

For selvejende institutioner, som modtager tilskud i en sådan grad, at de er lønsumsrammestyrede, gælder det at standardkonto 18 skal anvendes ud fra de samme regler, som gælder for staten.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter bidrag til den særlige statslige fleksjobordning og bidrag til Barselsfonden.

For fleksjob- og barselsordningen finansieres refusionsordningerne ved opkrævning af bidrag fra de virksomheder, som er omfattet af ordningen.

Virksomhederne opfordres til at anvende en fri specifikation for hver af de to bidragstyper.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Konto 18.07 anvendes kun til omposteringer af indirekte lønomkostninger mellem delregnskaber. Dette vil ofte være identisk med en flytning mellem underkonti inden for en bogføringskreds.

Saldoen for 18.07 skal inden for en bogføringskreds altid være nul.

Ved ompostering af indirekte omkostninger mellem delregnskaber anvendes konto 22.07.

Bemærk, at kontoen er en metode til at ompostere de indirekte lønomkostninger. Der forudsættes at fordelingen er beregnet. Anvendelsen af omposteringsmetoden forudsætter endvidere, at institutionen har hjemmel til at foretage en fordeling af lønomkostningerne.

Der er også andre måder at ompostere indirekte lønomkostninger, og det er frivilligt at anvende kontoen.

Forskellen mellem konto 18.07 og 18.08/18.09 er, at konto 18.07 kun anvendes til omposteringer af omkostninger på tværs af delregnskaber, mens konto 18.08/18.09 yderligere anvendes til fordeling på underliggende dimensioner, fx FL-formål.

Konto 18.08 anvendes af de institutioner som ønsker at foretage en summeret ompostering af indirekte lønomkostninger mellem underliggende dimensioner fx FL-formål indenfor samme bogføringskreds.

Ved omposteringen skal konto 18.09 anvendes som modkonto, således at saldoen for konto 18.08 og 18.09 samlet giver nul pr. bogføringskreds.

Anvendelsen af omposteringsmetoden forudsætter naturligvis, at institutionen har hjemmel til at foretage en fordeling af omkostningerne.

Ved ompostering af øvrige indirekte driftsposter mellem dimensioner anvendes konto 22.08.

Forskellen mellem konto 18.07 og 18.08/18.09 er, at konto 18.07 kun anvendes til omposteringer af omkostninger på tværs af delregnskaber, mens konto 18.08/18.09 yderligere anvendes til fordeling på underliggende dimensioner, fx FL-formål.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debet posteringer.

Konto 18.09 anvendes af institutioner, som foretager omposteringer mellem interne dimensioner ved brug af konto 18.08. Herved kan på konto 18.08 aflæses, hvordan de indirekte omkostninger er fordelt, mens konto 18.09 viser, hvor de er fordelt fra.

Ved omposteringen skal konto 18.09 anvendes som modkonto til konto 18.08, således at saldoen på konto 18.08 og 18.09 samlet giver nul pr. bogføringskreds.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kredit posteringer.

Under egentlig løn med årsværk bogføres lønninger til personale ansat ved statslige institutioner samt selvejende institutioner under lønsumsrammestyring. Herved forstås personale, som der er indgået en sædvanlig arbejdsmæssig aftale med, hvor betalingen er fastsat enten i henhold til gældende aftaler med de faglige organisationer eller ved særlig godkendelse.

Kontoen omfatter også merarbejde, der udføres af deltidsansatte, og som ligger uden for den aftalte deltid, men inden for den normale arbejdsforpligtelse for fuldtidsbeskæftigede. Det bemærkes, at timetallet til brug for årsværksopgørelsen for sådant merarbejde til deltidsansatte i bevillingsmæssig henseende beregnes som overarbejde.

Kontoen omfatter fx:

 • grundløn
 • funktionsvederlag 
 • feriegodtgørelse. Dette er uanset, om de ydelser, der danner grundlag for beregningen, er afholdt af andre konti under standardkonto 18 (dog bortset fra feriegodtgørelse vedr. særskilt vederlæggelse jævnfør regnskabskonto 18.61).
 • merarbejde udført af deltidsansatte 
 • rådighedstillæg 
 • repræsentationstillæg 
 • hjemmetillæg 
 • særlige tillæg 
 • andre tillæg i øvrigt fx: personlige tillæg og kvalifikationstillæg 
 • "hvervstillæg" i forbindelse med omklassificering ved udlån til anden styrelse 
 • timelønnet undervisning og censurering
 • feriepengetillæg

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.18.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Når værdien for de indefrosne feriepenge er opgjort, skal forpligtelsen registreres i regnskabet. Forpligtelsen registreres på balancen på regnskabskonto 94.10 Indefrosne feriepenge og modkonteres på regnskabskonto 18.15 Indefrosne feriepenge (modkonto). Bevægelsen på regnskabskonto 18.15 Indefrosne feriepenge (modkonto) viser hermed den driftsmæssige effekt på resultatopgørelsen under standardkonto 18.

Nedenfor ses, hvorledes registreringen finder sted, hvor regnskabskonto 18.15 Indefrossen ferie (modkonto) debiteres, mens regnskabskonto 94.10 Indefrosne feriepenge krediteres tilsvarende.

18.15 Indefrosne feriepenge (modkonto) 94.10 Indefrosne feriepenge
D K D K
 XXX      XXX

Kontoen anvendes til løbende registrering af feriepengeforpligtelse over for de ansatte, der er optjent, men ikke udbetalt eller afspadseret (debetpostering). Modkonto er regnskabskonto 94.11 "Skyldige feriepenge over for de ansatte". Feriepengeforpligtelsen over for de ansatte omkostningsføres (debet), når feriepengeforpligtelsen stiger, og ved en formindskelse af feriepengeforpligtelsen registreres en negativ omkostning (kredit) under standardkonto 18.

Den løbende registrering af udgifter til feriepenge:

18.16
Skyldige feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
xxx       xxx

Nedskrivelse af feriepengeforpligtelsen:

18.16
Skyldige feriepenge modkonto
94.11
Skyldige feriepenge
D K D K
  xxx xxx  

Regnskabskontoen anvendes til udgifter til lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, dvs. lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.

Under egentlig løn med årsværk bogføres lønninger til personale ansat ved statslige institutioner samt selvejende institutioner under lønsumsrammestyring. Herved forstås personale med hvilke, der er indgået en sædvanlig arbejdsmæssig aftale, og hvor betalingen er fastsat enten i henhold til gældende aftaler med de faglige organisationer eller ved særlig godkendelse.

Kontoen omfatter også merarbejde, der udføres af deltidsansatte, og som ligger uden for den aftalte deltid, men inden for den normale arbejdsforpligtelse for fuldtidsbeskæftigede. Det bemærkes, at timetallet til brug for årsværksopgørelsen for sådant merarbejde til deltidsansatte i bevillingsmæssig henseende beregnes som overarbejde.

Kontoen omfatter fx:

 • grundløn
 • funktionsvederlag
 • feriegodtgørelse. Dette er uanset, om de ydelser, der danner grundlag for beregningen, er afholdt af andre konti under standardkonto 18 (dog bortset fra feriegodtgørelse vedr. særskilt vederlæggelse jf. regnskabskonto 18.61 "Særskilt vederlæggelse").
 • merarbejde udført af deltidsansatte
 • rådighedstillæg
 • repræsentationstillæg
 • hjemmetillæg
 • særlige tillæg
 • andre tillæg i øvrigt, fx personlige tillæg og kvalifikationstillæg
 • "hvervstillæg" i forbindelse med omklassificering ved udlån til anden styrelse
 • timelønnet undervisning og censurering
 • feriepengetillæg

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der foretages debetposteringer i forbindelse med afholdelse af lønudgifter.

Kontoen anvendes til lønudgifter til personale, som er lånt fra en anden institution.

Den udlånende institution afholder alle lønudgifter til den ansatte.

Den udlånende institution konterer udgifterne på de relevante regnskabskonti under standardkonto 18 (dog ikke på konto 18.88 "Refusion vedr. udlånte personer med årsværk") samt evt. på standardkonti 22.

Refusionsbeløbet er det nettobeløb, som skal refunderes, det vil sige summen af de enkelte lønelementer. Den lånende institution refunderer dette nettobeløb og debiterer denne udgift på regnskabskonto 18.21. Den udlånende institution krediterer den modtagne refusion på regnskabskonto 18.88 Refusion vedr. udlånte personer med årsværk.

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.28.

OBS! Refusionen regnes uden årsværk for lønudgifter afholdt på konto 18.51 (uden årsværk).

Kontoen anvendes til lønudgifter til personale, som er lånt fra en anden institution.

Regnskabskontoen anvendes til postering af lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, dvs. lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.

Den udlånende institution afholder alle lønudgifter til den ansatte.

Den udlånende institution konterer udgifterne på de relevante regnskabskonti under standardkonto 18 (dog ikke på konto 18.88 "Refusion vedr. udlånte personer med årsværk") samt evt. på standardkonti 22.
Refusionsbeløbet er det nettobeløb, som skal refunderes dvs. summen af de enkelte lønelementer.

Den lånende institution refunderer dette nettobeløb og debiterer denne udgift på regnskabskonto 18.28. Den udlånende institution krediterer den modtagne refusion på regnskabskonto 18.88 " Refusion vedr. udlånte personer med årsværk ".

På kontoen konteres overarbejdsbetaling til personale med højeste tjenestetid.

Ved overarbejde forstås arbejde ud over den for enkelte personalegruppes fastsatte højeste tjenestetid ved fuldtidsbeskæftigelse, for hvilket der ydes særlig betaling i henhold til gældende overenskomst.

Kontoen omfatter fx:

 • overarbejdsbetaling
 • godtgørelse for mistede fridage
 • godtgørelse for rejsetid (rejsetid som honoreres, og som ligger ud over den almindelige arbejdstid)

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.38.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

På kontoen konteres overarbejdsbetaling til personale med højeste tjenestetid.

Denne konto må kun anvendes til overarbejdsbetaling mv., der beregnes og udbetales manuelt, dvs. lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.

Ved overarbejde forstås arbejde ud over den for enkelte personalegruppes fastsatte højeste tjenestetid ved fuldtidsbeskæftigelse, for hvilket der ydes særlig betaling i henhold til gældende overenskomst.

Kontoen omfatter fx:

 • overarbejdsbetaling
 • godtgørelse for mistede fridage
 • godtgørelse for rejsetid (rejsetid som honoreres, og som ligger ud over den almindelige arbejdstid)

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontering vedrører merarbejdsbetaling til personale uden højeste tjenestetid.

Ved merarbejde forstås arbejde ud over en forudsat normal arbejdstidsforpligtelse for personale uden højeste tjenestetid, for hvilket der kan ydes en særlig betaling i henhold til gældende merarbejdsaftaler.

Kontoen omfatter fx:

 • betaling for merarbejde.
 • godtgørelse for rejsetid (rejsetid som honoreres, og som ligger ud over den forudsatte normale arbejdstidsforpligtelse).

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.48.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontering vedrører merarbejdsbetaling til personale uden højeste tjenestetid.

Denne konto må kun anvendes til merarbejdsbetaling mv., der beregnes og udbetales manuelt, dvs. lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.

Ved merarbejde forstås arbejde ud over en forudsat normal arbejdstidsforpligtelse for personale uden højeste tjenestetid, for hvilket der kan ydes en særlig betaling i henhold til gældende merarbejdsaftaler.

Kontoen omfatter fx:

 • betaling for merarbejde.
 • godtgørelse for rejsetid (rejsetid som honoreres, og som ligger ud over den forudsatte normale arbejdstidsforpligtelse).

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes til løn og overarbejde m.m., for hvilket der foreligger særskilt hjemmel til ikke at medregne årsværk.

Herudover omfatter kontoen:

 • jubilæumsgratiale 
 • arbejdsbestemte tillæg, jf. herunder

Arbejdsbestemte tillæg er en følge af arbejdets særlige beskaffenhed/særlige forhold, hvorunder arbejder udføres fx:

 • natpenge 
 • delt tjeneste 
 • vagttillæg 
 • vederlag for møder, kendelser mv. 
 • ulempegodtgørelse
 • smudstillæg
 • naturalieydelse til ansatte, når vederlag for arbejdsydelsen er i form af andet end penge, for hvilket der ikke sker fradrag i lønnen 

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.58.

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes til løbende registrering af udgifter til overarbejde, der er optjent men ikke udbetalt eller afspadseret (debetpostering).

Når overarbejde optjenes debiteres kontoen, hvorved der er en forøgelse af det optjente og ikke udbetalte overarbejde, mens kontoen krediteres i takt med udbetaling eller afspadsering, hvorved det opsparede beløb mindskes.

Modkonto er regnskabskonto 97.35 "Skyldigt overarbejde".

BEMÆRK: Registreringer på konto 18.56 skal altid modkonteres på konto 97.35.

Kontoen er en omkostningskonto og kan både debiteres og krediteres.

Kontoen anvendes til løn og overarbejde m.m., for hvilket der foreligger særskilt hjemmel til ikke at medregne årsværk.

Kontoen anvendes til postering af lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, dvs. lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.
 
Kontoen anvendes til løn og tilsvarende overarbejde, for hvilket der foreligger særskilt hjemmel til ikke at medregne årsværk (områder, hvor det er meningsløst at opgøre et timetal (årsværksforbrug)).

Herudover omfatter kontoen:

 • jubilæumsgratiale
 • arbejdsbestemte tillæg, jf. herunder

Arbejdsbestemte tillæg er en følge af arbejdets særlige beskaffenhed/særlige forhold, hvorunder arbejder udføres fx:

 • natpenge
 • delt tjeneste
 • vagttillæg
 • vederlag for møder, kendelser mv.
 • ulempegodtgørelser
 • smudstillæg
 • naturalieydelse til ansatte, når vederlag for arbejdsydelsen er i form af andet end penge, og for hvilket der ikke  sker fradrag i lønnen

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen anvendes til betaling til ikke-statsansatte og (undtagelsesvis) til statsansatte med sæde i kollegiale organer, udvalg, kommissioner, nævn og råd mv. Hvis betalingen omfatter feriegodtgørelse, medregnes denne også.

Kontoen omfatter fx:

 • særskilt vederlæggelse
 • honorarer
 • mødediæter ved kommissioner, nævn og udvalg mv.
 • mødediæter ved udvalg nedsat i henhold til lov

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.68.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen anvendes til betaling til ikke-statsansatte og (undtagelsesvis) til statsansatte for sæde i kollegiale organer, udvalg, kommissioner, nævn og råd mv. Hvis betalingen omfatter feriegodtgørelse, medregnes denne også.

Kontoen anvendes til postering af lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, det vil sige lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.

Kontoen omfatter fx:

 • særskilt vederlæggelse
 • honorarer
 • mødediæter ved kommissioner, nævn og udvalg mv.
 • mødediæter ved udvalg nedsat i henhold til lov

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen omfatter en række udgifter i forbindelse med frivillig fratræden mv.

Kontoen omfatter fx:

 • frivillige fratrædelsesordninger
 • særlig godtgørelse
 • fratrædelsesbeløb
 • tjenestefrihed med løn
 • ekstra pensionsbidrag
 • pensionsalderforhøjelse
 • seniorordninger
 • forhøjet pensionsbidrag betalt af arbejdsgiveren (overenskomstansatte mfl.)
 • pensionsdækningsbidrag (tjenestemænd mfl.)

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.78.

I forbindelse med forhøjelse af den fratrædende tjenestemands pensionsalder angives konteringsgangen i beskrivelsen af konto 18.72.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Ved frivillig fratrædelse for tjenestemænd bliver der i nogle tilfælde indgået aftaler om en forhøjelse af den fratrædende tjenestemands pensionsalder.

Dette giver ikke umiddelbart lønudgifter for institutionen, men vil dog medføre fremtidige udgifter på § 36. Institutionernes regnskaber belastes i stedet med denne fremtidige udgift beregnet som en kapitaliseret pensionsaldersforpligtelse.

Følgende konteringen dannes af SLS-lønsystemet ved brug af lønkode 1921:

Posteringer hos institutionen:

18.71
Frivillige fratrædelsesordninger mv.
18.72
Kapitaliseret pensionsalder-forhøjelse
D K D K
xxx       xxx

 

43.10
Øvrige overførselsudgifter
97.8x
Lønkreditorer
D K D K
xxx       xxx

Når lønkreditoren betales modtages beløbet på § 36, hvor følgende konteres: 

33.10
Øvrige overførselsindtægter
Likvider
D K D K
  xxx xxx  

Postering på § 36 i følgende år:

PensionsudgifterLikvider
D K D K
xxx       xxx

Kontoen anvendes til den løbende registrering af forventede udgifter til resultatløn og frivillig fratræden mv.

Ved forøgelse af forventede udgifter til resultatløn og frivillig fratræden mv., debiteres kontoen, mens kontoen krediteres i takt med udbetalingerne, hvorved den hensatte sum mindskes.

Modkonto er regnskabskonto 76.16 "Hensættelse til resultatløn og frivillig fratræden mv.".

BEMÆRK: Registreringer på konto 18.76 skal altid modkonteres på konto 76.16.

Den løbende registrering af forventede udgifter til resultatløn og frivillig fratræden mv.:

18.76
Resultatløn og frivillig fratræden mv.
76.16
Hensættelse til resultatløn og frivillig fratræden mv.
D K D K
xxx       xxx

OBS: Hensættelser til rådighedsløn til fratrådte tjenestemænd skal bogføres på konto 22.05. Årsagen hertil er, at de forpligtelser der vedrører tidligere ansatte tjenestemænd, ikke skal registreres som løn i regnskabet, når tjenestemændene ikke længere er ansat.

Kontoen er en omkostningskonto og kan både debiteres og krediteres.

Kontoen omfatter en række udgifter i forbindelse med frivillig fratræden mv.

Kontoen anvendes til postering af lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, det vil sige lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.
 
Kontoen omfatter fx:

 • frivillige fratrædelsesordninger
 • særlig godtgørelse
 • fratrædelsesbeløb
 • tjenestefrihed med løn
 • ekstra pensionsbidrag
 • pensionsalderforhøjelse 
 • seniorordninger
 • forhøjet pensionsbidrag betalt af arbejdsgiveren (overenskomstansatte mfl.)
 • pensionsdækningsbidrag (tjenestemænd mfl.) 

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen omfatter fx:

 • pensionsbidrag betalt af arbejdsgiveren
 • arbejdsgiverens ATP-bidrag
 • bidrag til tjenestemandspensioner (ministerier og styrelsers bidrag til finansieringen heraf)
 • bidrag til tjenestemandslignende pensionsordninger under § 20 Undervisningsministeriet
 • pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge samt ved børnepasningsorlov

Der må ikke foretages manuelle regnskabsmæssige posteringer direkte på kontoen. Her henvises til konto 18.83.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Kontoen anvendes til postering af lønninger mv., der beregnes og udbetales manuelt, det vil sige lønninger, der ikke posteres/konteres via SLS-systemet eller via lønsystemerne hos Forsvaret og Politiet.
 
Kontoen omfatter fx:

 • pensionsbidrag betalt af arbejdsgiveren 
 • arbejdsgiverens ATP-bidrag 
 • bidrag til tjenestemandspensioner (ministerier og styrelsers bidrag til finansieringen heraf) 
 • bidrag til tjenestemandslignende pensionsordninger under § 20 Undervisningsministeriet 
 • pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge samt børnepasningsorlov

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet. 

Kontoen krediteres den samlede refusion vedrørende beskæftigelsesordninger/jobtræningsforløb.

Kontoen omfatter fx:

 • refusion vedrørende jobtræning af dagpengeberettigede
 • refusion fra kommuner vedr. jobtræning af kontanthjælpsmodtagere

Heri er også indbefattet:

 • en eventuel refusion af arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte ydelser
 • en eventuel refusion af AUB-bidrag mv.
 • en eventuel refusion af omkostningsbestemte ydelser
 • en eventuel refusion for over- og merarbejde.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen anvendes af den udlånende institution til modtaget refusionsbeløb for afholdt løn til personer, som er udlånt til andre institutioner, private virksomheder o.l.

Se bemærkningerne til regnskabskonto 18.21.

Kontoen krediteres, hvorved der sker en mindskelse af lønomkostningerne.

Barselsfonden og anmodninger om refusion mv. er beskrevet på Statens Administrations hjemmeside om fleks og barsel.

Når refusionsanmodningen afsendes, skal der samtidig ske en bogføring af refusionskravet. Bogføringsbilaget skal regnskabsmæssigt afspejle refusionsanmodningen. Af hensyn til kontrolsporet skal bilaget enten vedlægges dokumentation for refusionsbeløbets beregning eller henvise til en sag herom.

Institutionen bogfører i sit eget regnskab:

18.89
Barselsfonden tilskud
61.70
Mellemregningskonto interne debitorer
D K D K
  xxx xxx  

Når Statens Administration har godkendt refusionsanmodningen, sker udbetalingen af refusionsbeløbet.

Når refusionsbeløbet modtages, skal institutionen selv bogføre:

xx.xx
Likvide midler
61.70
Mellemregningskonto - interne debitorer
D K D K
xxx       xxx

Hvis Statens Administration ikke kan godkende refusionsanmodningen, vil institutionen blive kontaktet af Statens Administration. Ved meddelelse af et refusionsbeløb, der afviger fra det ansøgte, skal institutionen foretage en korrektion svarende hertil af den oprindelige postering. Når refusionsbeløbet herefter modtages, forholdes som ovenfor anført.

Nedadgående korrektion af refusionsbeløb:

18.89
Barselsfonden tilskud
61.70
Mellemregningskonto - interne debitorer
D K D K
xxx       xxx

Kontoen anvendes til refusion af merudgifter (lønopfyldning) ved ansættelse af vikarer i forbindelse med de ansattes videre- og efteruddannelse (VEU-midler). Ordningen blev etableret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1995 med virkning fra 1. januar 1996, og er fulgt op ved senere overenskomstændringer.

Kontoen anvendes til uddannelsesgodtgørelse (for lønudgifter) i henhold til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Når refusionsanmodningen afsendes, skal der samtidig ske en bogføring af refusionskravet. Bogføringsbilaget skal regnskabsmæssigt afspejle refusionsanmodningen. Af hensyn til kontrolsporet skal bilaget enten vedlægges dokumentation for refusionsbeløbets beregning eller henvise til en sag herom.

Institutionen bogfører i sit eget regnskab:

18.90
Efteruddannelses-fonden refusion af puljejob
61.70
Mellemregningskonto - interne debitorer
D K D K
  xxx xxx  

Når Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt refusionsanmodningen, sker udbetalingen af refusionsbeløbet.

Når refusionsbeløbet modtages, skal institutionen selv bogføre:

xx.xx
Likvide midler
61.70
Mellemregningskonto - interne debitorer
D K D K
xxx       xxx

Hvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ikke kan godkende refusionsanmodningen, vil institutionen blive kontaktet af Økonomistyrelsen. Ved meddelelse af et refusionsbeløb, der afviger fra det ansøgte, skal institutionen foretage en korrektion svarende hertil af den oprindelige postering. Når refusionsbeløbet herefter modtages, forholdes som ovenfor anført.

Nedadgående korrektion af refusionsbeløb:

18.90
Efteruddannelses-fonden refusion af puljejob
61.70
Mellemregningskonto - interne debitorer
D K D K
xxx       xxx

OBS. Refusionen regnes uden årsværk, hvis lønudgiften er afholdt på konto 18.51 (uden årsværk)

Kontoen anvendes til refusion givet som kompensation for fraværende personale fx i forbindelse med barsel eller sygdom.

Kontoen indeholder fx:

 • AUB-refusion ved skoleophold
 • sygedagpenge ved sygdom, barsel eller adoption
 • uddannelsesgodtgørelse fra uddannelsescentre fx VUS, AMU og faglige organisationer
 • arbejdsløshedsdagpenge ved orlov i forbindelse med uddannelsesorlov, forældreorlov eller sabbat
 • erstatning til brug for ansættelse af kompenserende arbejdskraft ("det af en hund skambidte postbud")

Kontoen krediteres, hvorved der sker en mindskelse af lønomkostningerne.

Refusion givet til institutionen som (løn)tilskud til tilstedeværende personer.

Regnskabskontoen omfatter fx:

 • AUB, elevrefusion (oprettelse af praktikpladser)
 • arbejdsgiverrefusion ved oplæringsperiode for afløser for medarbejder på uddannelsesorlov med løn
 • orlovsydelse i forbindelse med jobrotation (debitering, hvis der ikke ansættes en vikar)
 • handicapordninger, tilskud til medhjælper
 • præmie til offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde (modkonto 61.33)
 • ordning for fleksjob i staten (modkonto 61.70)

Modtagne refusioner vedrørende obligatoriske arbejdsgiverbidrag mv., der på udgiftssiden er registreret på standardkontiene 22 eller 29, registreres på regnskabskonto 21.10.

Kontoen er resultatkonto med en kreditsaldo.