19 Fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Kontering af fradrag for anlægsløn samt øvrige interne medgåede produktionsomkostninger

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv, er det obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger samt øvrige interne produktionsomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, såfremt de samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, er 15 mio. kr. eller derover.

Den del af aktivets værdi, der udgøres af lønudgifter, aktiveres og afskrives over aktivets fastsatte levetid. Det betyder, at der skal foretages en opgørelse af hovedkontoens lønforbrug (på standardkonto 18), hvorefter hovedkontoens samlede omkostninger skal reduceres med et fradrag i lønudgiften svarende til de lønkroner, der er medgået til aktivfremstillingen.

Herudover skal resultatopgørelsen fradrages for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger, således at aktivets værdi tillige inkluderes denne værdi. Det drejer sig om omkostninger, der indirekte kan henføres til fremstillingen af anlægsaktivet.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: Driftsbevilling og statsvirksomhed og udgiftsbaseret anlægsbevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På kontoen registres de lønomkostninger, der er forbundet med anvendelse af egen arbejdskraft ved opførelsen af et anlægsaktiv.

Budgetvejledningens pkt. 2.6.5.1 anviser beløbsgrænser, hvor det er obligatorisk at medregne anlægsløn.

Brugen af kontoen afhænger af hvorvidt, der er tale om en driftsbevilling eller en anlægsbevilling.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer ved fradrag for anlægsløn.

Driftsbevilling

Den del af lønudgifterne, der afholdes til opførelse af anlæg, hvor der anvendes egen arbejdskraft, skal fradrages på konto 19.20 som en kreditpostering indenfor den samme bogføringskreds, jf. nedenstående:

Lønudgift ved skabelse af aktiv for egen regning:

18.xx
Lønninger og personaleomkostninger
97.xx
Diverse lønkreditorkonti
D K D K
xxx       xxx

Periodisk flytning af lønudgift til aktivet, således at lønudgiften neutraliseres:

51.22/50.52
Igangværende arbejde for egen regning
19.20
Fradrag for anlægsløn
D K D K
xxx       xxx

Anlægsbevilling

Med hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse kan lønudgifterne afholdes under virksomhedens driftsbevilling eller statsvirksomhedsbevilling og overføres som anlægsløn, da der ikke kan afholdes lønudgifter under en anlægsbevilling.

Den del af lønudgifterne, der afholdes af anlægsbevillinger i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed ved anvendelse af egen arbejdskraft fradrages på denne konto som en kreditpostering.

Lønudgift ved skabelse af aktiv for egen regning:

18.xx
Lønninger og personaleomkostninger
97.xx
Diverse lønkreditorkonti
D K D K
xxx       xxx

Periodisk flytning af lønudgift til aktivet i bogføringskreds xxxx1:

Likvidkonti/tilgodehavende19.20
Fradrag for anlægsløn
D K D K
xxx       xxx

Flytning af lønudgift vedr. anlægsarbejder til en anden bogføringskreds yyyy2:

51.22/50.52
Igangværende arbejde for egen regning
Likvidkonti/gæld 
D K D K
xxx       xxx

Opfører institutionen selv et anlægsaktiv vil interne medgåede omkostninger, der indirekte kan henføres til fremstilling af et aktiv, indgå som en del af den samlede aktivering. Dette registreres ved, at regnskabskonto 19.40 krediteres, mens relevant aktivkonto på balancen debiteres – f.eks. regnskabskonto 51.22 debiteres.

51.22
Igangværende arbejde for egen regning
19.40
Fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger
D K D K
xxx       xxx

Kontoen er resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.