44 Tilskud til personer

Kontering af tilskud til personer

Standardkonto 44 "Tilskud til personer" omfatter løbende tilskud til personer, herunder tjenestemandspensioner og andre pensionsordninger. Personer skal have fast ophold her i landet, være ansat ved danske ambassader eller andre danske enklaver i udlandet eller opholdet i udlandet skal være af mindre end ét års varighed. Alle udgifter vedrørende tjenestemandspension mv. konteres dog altid på standardkonto 44.

Kontoen omfatter desuden tilskud til enkeltmandsejede virksomheder, samt registrering af tab på studielån mv..

For statsinstitutioner vil udgifter på regnskabskontiene 44.21-44.24 normalt skulle henføres til bevillingslovenes § 36, Pensionsvæsenet.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen omfatter fx følgende udgifter til tjenestemandspensionsydelser:

 • Egen pension
 • Ægtefællepension
 • Børnepension
 • Efterindtægt

Kontoen er en resultatkonto med en debetsaldo.

Kontoen omfatter forskellige udgifter der er knyttet til fratrædelsesordningen for tjenestemænd fx:

 • ventepenge
 • rådighedsløn

Endvidere konteres der fratrædelsesgodtgørelse og andre fratrædelsesydelser, som ikke er omfattet af lønsumsbegrebet på standardkonto 18 "Personaleomkostninger og lønninger" og de frivillige fratrædelsesordninger (se regnskabskonto 18.11 "Egentlig løn" og regnskabskonto 44.24 "Understøttelsesordninger, supplerende ydelser og overførsler til personer i øvrigt").

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

Kontoen omfatter fx:

 • efterløn til overenskomstansatte mv., herunder efterløn i henhold til funktionærloven
 • egenunderstøttelse
 • ægtefælleunderstøttelse
 • børneunderstøttelse
 • efterindtægt efter understøttelser
 • fratrædelsesgodtgørelse og andre fratrædelsesydelser, som ikke er omfattet af lønsumsbegrebet på standardkonto 18 og de frivillige fratrædelsesordninger
 • eftervederlag
 • supplerende ydelse i forbindelse med frivillige fratrædelsesordninger, der kan ydes som supplement til pensionen til 60-66 årige tjenestemænd
 • Statens uddannelsesstøtte
 • stipendier og befordring
 • godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste
 • fripladsordninger
 • hædersgaver
 • afskrivning af uerholdelige beløb vedr. udlån, overførselsindtægter og tilbagebetaling af tilskud

Flere af ovenstående tilskud indgår i modtagerens løbende indkomst, institutionerne skal derfor være opmærksomme på, om de eventuelt har oplysningspligt i forhold til skatteforvaltningen.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.

 

Kontoen benyttes til annulleringer af tilsagn på tilskudsområdet.

Kontoen anvendes desuden til tilbagebetalinger, som er udtryk for en korrektion af det udbetalte tilskud, og kan sidestilles med en annullering eller en mindre udbetaling.

Tilbagebetalinger, der er udtryk for et nyt krav i forhold til tilskudsmodtager, skal ikke konteres på denne konto, men derimod på en indtægtskonto.

Kontoen anvendes til bogføring af forventet tab på studielån og forskudsvise udbetalte børnebidrag.

Ved forventet tab på studielån bogføres ved debetpostering og modkonteres på balancen på konto 55.13 Nedskrivning på udlån.

Ved forventet tab på forskudsvise udbetalte børnebidrag bogføres ved debetpostering og modkonteres på balancen på konto 61.19 Nedskrivning på debitorer.

Kontoen anvendes til bogføring af faktisk tab på studielån og forskudsvise udbetalte børnebidrag.

Ved faktiske tab på studielån bogføres ved en debetpostering og modkontoen på balancen er konto 55.12 Udlån alle - afgang.

For tab på studielån, der er sendt til inddrivelse, suppleres registreringen med at kreditere regnskabskonto 55.14 Afgangsførte udlån til inddrivelse, mens regnskabskonto 55.19 Modkonto til 55.19 Afgangsførte udlån til inddrivelse.

Ved faktiske tab på forskudsvise udbetalte børnebidrag bogføres ved en debetpostering og modkontoen på balancen er konto 61.17 Debitorer til inddrivelse.

For begge typer af faktiske tab gør sig gældende, at der ved bogføring af det faktiske tab tilbageføres det tidligere bogførte forventede tab på udlån