43 Interne statslige overførselsudgifter

Kontering af interne statslige overførselsudgifter

Standardkonto 43 "Interne statslige overførselsudgifter" skal ses i sammenhæng med standardkonto 33 "Interne statslige overførselsindtægter". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne modsvarer hinanden.

Det overordnede hovedprincip for anvendelsen af kontiene for interne statslige overførsler er, at kontiene anvendes ved betalingsoverførsler mellem institutioner i situationer, hvor der ikke kan opgøres en direkte sammenhæng mellem den foretagne betaling og den leverede ydelse.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

På kontoen registreres værdien af de opgaver/ydelser, der er præsteret efter særskilt aftale mellem den statslige køber og den statslige sælger. 

Interne statslige overførsler anvendes typisk på følgende områder: 

  • Ved overførsel af finansieringsbidrag
  • Ved overførsel af administrationsbidrag

Kontiene anvendes i situationer, hvor der overføres finansieringsbidrag fra en institution til en anden. Der er som udgangspunkt tale om finansieringsbidrag, hvor betalingen er fastsat på forhånd i bevillingslovene, og hvor bidraget ikke reguleres i den aftalte bindingsperiode. Som eksempel herpå kan nævnes overførsel af finansieringsbidrag til Udenrigsministeriets vedrørende udsendelse af specialattacheer.

Det kan også være i tilfælde, hvor det er aftalt, at flere bevillinger skal bidrage til finansieringen af en indsats, der i finansloven samles et sted, men hvor der er et ønske om, at de enkelte ministeriers bidrag skal synliggøres i finansloven. 

Interne statslige overførsler i form af finansieringsbidrag skal opfylde bevillingsformålet for den betalende bevilling, og vil som hovedregel fremgå af finansloven, men kan i særlige tilfælde være aftalt mellem den betalende og den modtagende myndighed i finansåret løb.   

De interne statslige overførselskonti anvendes ligeledes i situationer, hvor der fra ”reservationsbevilling” eller ”anden bevilling ” overføres administrationsbidrag til dækning af eventuelle administrationsudgifter i relation til administration af tilskudsordningen, jf. BV 2021 pkt. 2.10.5 og BV 2021 pkt. 2.12.4. Ligeledes anvendes kontiene i situationer, hvor der foretages overførsel af administrationsbidrag mellem indtægtsdækket virksomhed og den almindelige virksomhed, jf. BV 2021 pkt. 2.6.8.4, og i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. BV 2021 pkt. 2.6.9.2 og 2.6.10.2. 

Det overførte administrationsbidrag kan maksimalt svare til de faktiske administrationsomkostninger, idet det i bevillingslovene angivne beløb kan udgøre et loft.

Hvis der er adgang til at anvende en del af det modtagne administrationsbidrag til løn, og den modtagende bevilling er omfattet af et lønsumsloft, skal regulering af lønsumsloftet ske i finanslov eller tillægsbevillingslov.

Kontoen er en udgiftskonto og beløbet debiteres.