63 Likvide beholdninger

Kontering af likvide beholdninger

På standardkonto 63 "Likvide beholdninger" registreres de bevægelser, der foretages på:

  • bankkonti i Statens KoncernBetalinger (SKB), undtagen SKB FF5 og SKB FF7 som registreres på standardkonto 62
  • bankkonti i Nationalbanken
  • bankkonti i danske banker
  • bankkonti i udenlandske banker
  • kontante kassebeholdninger

På regnskabskontiene 63.31 til 63.48 registreres de bevægelser, der foretages på bankkontiene i Statens KoncernBetalinger (SKB). Der er tale om både finansieringsformskonti og transaktionskonti.

På regnskabskontiene 63.61 til 63.93 registreres bl.a. de bevægelser, der foretages på bankkonti i banker udenfor SKB samt bevægelserne i kontantkasser.

Regnskabskontiene 63.51 til 63.57 anvendes af Økonomistyrelsen ved årsafslutningen til at registrere de bevægelser, der fortages på de SKB bankkonti, der anvendes af ikke-statslige aktører og nogle af statsinstitutionernes konti i SKB, som skal indgå i statusposterne vedr. langfristet gæld. Ikke-statslige aktører er kommuner, regioner, selvejende institutioner som modtager statslige driftstilskud og særlige fonde

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB) og har finansieringsform 1 (FF1). Denne finansieringsform anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven.

På regnskabskontoen bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene.

Kontoen udsalderes til Økonomistyrelsens centrale konto i SKB den 15. i hver måned bortset fra december måned, hvor udsalderingen foretages med udgangen af årets sidste bankdag. Udsaldering posteres ved regnskabsføring på konto 63.31 "SKB FF1 (mdl. Udsaldering)" og modkonto 74.64 "Udsaldering SKB FF1 konti".

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både debet og kredit saldi. Udsalderingen af kontoens saldo med udgangen af måneden samt af årets sidste bankdag resulterer i, at kontoens saldo er 0 kr.

SKB FF2 finansieringskonto anvendes af institutioner, som er undtaget fra bevillingsreformen i en overgangsperiode, men som stadig er omfattet af styringen af selvstændig likviditet.

Kontoen anvendes til den løbende registrering af de modtagne tolvtedelsrater for institutioner med finansieringsform 2. Derudover bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene. Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både debet- og kreditsaldi.

Kontoen anvendes til den løbende registrering af de modtagne tilskud for institutioner med finansieretingform 3. Derudover bogføres den automatiske opfyldning/tømning til/fra ud- og indbetalingskontiene. Kontoen må kun anvendes af selvejende institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto, der kun må have debetsaldi.

Kontoen anvendes til institutioner med finansieringsform 3's refusion af Økonomistyrelsens udlæg for lønudbetalinger. Kontoen må kun anvendes af institutioner, der benytter SLS og statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

På konto 63.38 registreres bevægelser og saldi på de bankkonti i SKB-systemet, som Økonomistyrelsen forvalter i forbindelse med afviklingen af de centrale og koordinerende funktioner i SKB-systemet.

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen på de enkelte bankkonti kan være såvel i debet og kredit.

Kontoen anvendes af institutioner, der i helt særlige situationer indgår aftale med Danske Bank om, at en transaktionskonto i statens koncernbetalingssystem ikke udsalderes til institutionens SKB-finansieringskonto.

Kontoen anvendes ikke til KUB-konti i SKB (konti for uanbringelige beløb).

Kontoen er en balancekonto med debetsaldo.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

På regnskabskontoen bogføres den automatiske opfyldning/tømning mellem finansieringskonto (FF-konto) og ud-, løn- og indbetalingskontiene.

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både debet- og kreditsaldi.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen anvendes til modtagelse af indbetalinger fra debitorer og andre indbetalere. Kontoen tømmes automatisk til institutionens finansieringskonto(FF-konto).

Bogføring af indbetaling og tømninger skal ske i samme periode som bevægelserne på SKB-kontoen.

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen dagligt nulstilles ved udsaldering til den kontohavende institutions overliggende finansieringskonto.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen anvendes til udbetaling af kreditorbetalinger. Kontoen opfyldes automatisk fra institutionens finansieringskonto (FF-konto) og derved nulstilles saldoen dagligt.

Udbetalinger, der ikke gennemføres korrekt, vil i SKB blive returneret til KUB-kontoen til videre behandling.

Kontoen er en balancekonto. Saldoen nulstilles dagligt.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB).

Kontoen anvendes til betaling til Økonomistyrelsen for den lønudbetaling og betaling af lønkreditorer, som Økonomistyrelsen foretager på vegne af institutionerne.

Kontoen opfyldes automatisk fra institutionens finansieringskonto (FF-konto). Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen dagligt nulstilles.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes til at vise det samlede indestående i SKB på OBS- konti tilhørende kommuner og regioner.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering, således, at saldoen på kontoen stemmer overens med saldiene på indestående i SKB.

Modkontoen er konto 97.74, som udtrykker statens "gæld" til de kommuner og regioner, der har en del af deres likvide midler placeret i SKB. Saldoen på konto 97.74 skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.51 (med modsat fortegn).

Konto 63.51 er en balancekonto med en debetsaldo svarende til kommuner og regioners indestående i SKB ultimo måneden.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes til at vise det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende selvejende institutioner.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering, således, at saldoen på kontoen stemmer overens med saldiene på indestående i SKB.

Modkontoen er konto 97.75, som udtrykker statens "gæld" til de selvejende institutioner, der har en del af deres likvide midler placeret i SKB. Saldoen på konto 97.75 skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.52 (med modsat fortegn).

Konto 63.52 er en balancekonto med den debetsaldo svarende til de selvejende institutioner indestående i SKB ultimo måneden.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes til at vise det samlede indestående i SKB på SKB-konti tilhørende særlige fonde.

En gang årligt foretager Økonomistyrelsen en regnskabspostering, således, at saldoen på kontoen stemmer overens med saldiene på indestående i SKB.

Modkontoen er konto 97.76, som udtrykker statens "gæld" til de særlige fonde, der har deres likvide midler placeret i SKB. Saldoen på konto 97.76 skal ultimo året stemme overens med saldoen på konto 63.53 (med modsat fortegn).

Konto 63.53 er en aktivkonto med en debetsaldo svarende til de særlige fondes indestående i SKB ultimo måneden.

Må kun benyttes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes til den årlige postering Økonomistyrelsen foretager for at vise den samlede langfristede gæld, som statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger har placeret på SKB FF4-konti. Modkontoen er konto 61.77.

Kontoen viser forvalteren af SKB-systemets "tilgodehavende" hos de statsinstitutioner, der har fået stillet en SKB FF4-konto til rådighed i SKB-systemet. Dette "tilgodehavende" er af en regnskabsteknisk registrering, hvis primære formål er, at saldiene på konto 63.55, kan indgå i regnskabsposten "Likvide midler" i det samlede statsregnskab, samtidig med at SKB FF4-kontiene kan optræde som langfristet gæld i regnskaberne for de enkelte statsinstitutioner.

Saldoen på kontoen svarer til trækket på SKB FF4 langfristet gæld i SKB-systemet ultimo året hos alle statsinstitutionerne med omkostningsbaserede bevillinger.

Summen af kontiene 86.2x vedr. FF4 langfristet gæld (bogført af institutioner) bør vise samme saldo som konto 63.55 ultimo regnskabsåret.

Konto 63.55 er en balancekonto med en kreditsaldo.

Må kun benyttes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes til den årlige postering Økonomistyrelsen foretager for at vise den samlede langfristede gæld, som statsinstitutionerne i Statens Huslejeordning (SEA) har placeret på SKB FF4- og FF6-konti. Modkontoen er konto 61.78.

Kontoen viser forvalteren af SKB-systemets ”tilgodehavende” hos de statsinstitutioner i SEA-ordningen, der har fået stillet en SKB FF4- og FF6-konto til rådighed i SKB-systemet. Dette ”tilgodehavende” er en regnskabsteknisk registrering, hvis primære formål er, at saldiene på konto 63.56 kan indgå i regnskabsposten ”Likvide midler” i det samlede statsregnskab, samtidig med at SKB FF4- og FF6-kontiene kan optræde som langfristet gæld i regnskaberne for de enkelte statsinstitutioner.

Saldoen på kontoen svarer til trækket på SKB FF4 langfristet gæld i SKB-systemet og SKB FF6 - Bygge og It kredit i SKB-systemet ultimo året hos statsinstitutionerne i SEA-ordningen.

Summen af kontiene 86.2x samt 86.4x vedr. langfristet gæld på SKB-konti (bogført af institutioner) bør vise samme saldo med modsat fortegn som konto 63.56 ultimo regnskabsåret.

Konto 63.56 er en balancekonto med en kreditsaldo.

Må kun benyttes af Økonomistyrelsen.

Kontoen anvendes som modkonto til den årlige postering Økonomistyrelsen foretager for at vise mellemregningsforholdet mellem staten og eksterne brugere, der har fået stillet SKB FF8-konto til rådighed i SKB systemet. Modkontoen er konto 61.79.

Kontoen viser SKB-systemets indestående hos de kontohavere, som ikke er egentlige statsinstitutioner, men har karakter af eksterne brugere (f.eks. Udbetaling Danmark, ATP, mv).

Mellemregningsforholdet mellem staten og eksterne brugere er en regnskabsteknisk registrering, hvis primære formål er, at saldiene på konto 63.57 kan indgå i regnskabsposten "Likvide midler" i det samlede statsregnskab, samtidig med at SKB FF8-kontiene kan optræde med en saldo for de enkelte eksterne brugere.

Saldoen på kontoen svarer til saldoen på SKB FF8 Andre SKB-systemet ultimo året.

Kontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både debet- og kreditsaldi.

Kontoen anvendes til registrering af ind- og udbetalingsdispositioner vedr. løbende konti i Danmarks Nationalbank, således at registreringen under regnskabskonto 63.65 "Løbende konti i Danmarks Nationalbank" kan følge Danmarks Nationalbanks registreringstidspunkt.

Kontoen anvendes kun af Økonomistyrelsen.

Kontoen er en balancekonto.

Kontoen må kun anvendes af Økonomistyrelsen.

Den samlede effekt af statens totale ind- og udbetalinger opsamles til sidst på en enkelt bankkonto i Danmarks Nationalbank, som benævnes Finansministeriets ordinære konto.

Bankkontoen vises bl.a. i statsregnskabets balance.

Kontoen er en balancekonto, med en debetsaldo.

Se bemærkninger til konto 63.61.

Kontoen anvendes kun af de få institutioner (Økonomistyrelsen og Statsgældsforvaltningen), som endnu har konti i Danmarks Nationalbank.

Registreringer på kontoen skal ske på tidspunkter, så saldoen løbende afspejler DN's tidspunkt for registreringer (til praktisk formål kan anvendes DN's kontoudtog).

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes af institutioner med andet debitor/kreditorforhold til DN, fx Den sociale pensionsfond (administration af denne ordning).

Kontoen må ikke anvendes uden særlig bemyndigelse af Økonomistyrelsen.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes alene af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank.

Gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med swap-aftaler foretages ved, at der modtages eller afgives danske kroner som sikkerhed, når swap-aftaler er i favør enten for den danske stat eller for modparten.

Når der modtages likviditet, som registreres på konto 63.69 Kontoindestående vedr. gensidig sikkerhedsstillelse (en debitering), modposteres en gæld herfor (kreditering). Konto 80.26 Nettogæld vedr. gensidig sikkerhedsstillelse anvendes til at registrere en sådan gæld.

Når der afgives likviditet til modparten (kreditering på konto 63.69), foretages en modsvarende debitering på konto 80.26. Konto 80.26 kan således både have en debet- og kreditsaldo.

Ved registrering på konto 63.69 anvendes underkonto 42.13.01.30 Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater.

Kontoen kan både have en debet- og en kreditsaldo.

Anvendes af de institutionerne, der har girokonti.

På kontoen registreres indestående og bevægelser på girokonti.

Kontoen er en balancekonto, som bør vise en debetsaldo.

På denne konto registreres indeståender og bevægelser på andre almindelige konti stående i pengeinstitutter uden for SKB-systemet.

Kontoen er en balancekonto, som bør vise en debetsaldo.

På denne konto registreres indeståender og bevægelser på udenlandske pengeinstitutkonti.

Kontoen er en aktivkonto, som bør vise en debetsaldo.

Kontoen indeholder kontante pengebeholdninger.

Kontoen kan benyttes dels af hovedkasser og dels af underkasser, der afregner med en hovedkasse.

Institutionen kan ikke have en negativ kontant beholdning.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes, når der fx afregnes med en underkasse, der fysisk er adskilt fra hovedkassen (fx når underkassen befinder sig i en anden by).

Kontoen er en balancekonto.

 

Kontoen indeholder udenlandsk valuta, som optages i danske kroner til købskurs. Eventuelle kursdifferencer ved afhændelse af valutaen bogføres på regnskabskonto 22.91.

Kontoen er en balancekonto med en debetsaldo.

Kontoen anvendes af Økonomistyrelsen i forbindelse med den endelige årsafslutning.

I forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovens fællesparagraffer indbudgetteres på § 41 den forventede ændring af beholdningskontiene, som resultat af de hjemlede indtægter og udgifter.

Denne budgettering af beholdningsbevægelser er naturligvis kun et usikkert skøn, men i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet opgøres de realiserede beholdningsbevægelser ud fra statens balance. Disse beholdningsbevægelser bliver indrapporteret i Statens Budgetsystems statsregnskabsregister på separate kontonumre, for at de realiserede beholdningsbevægelser også kan vises på § 41 i statsregnskabet.

Derfor må kontoen ikke anvendes af andre end Økonomistyrelsen.