62 SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet

Læs her om kontering på standardkonto 62 SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet.

På standardkonto 62 "SKB-kassekredit og SKB-uforrentet likviditet" registreres de bevægelser, der foretages på SKB FF5 uforrentet kontoen og 62.31 SKB FF7 finansieringskontoen.

Bankkontiene udgør et vigtigt element i likviditetsstyringsmodellen for de omkostningsbaserede bevillinger, derfor er der tildelt en særlig standardkonto til regnskabsregistreringerne.

Øvrige bankkonti i Statens Koncernbetalinger (SKB) skal registreres på regnskabskontiene 63.31 til 63.48 under standardkonto 63 "Likvide beholdninger".

Se beskrivelserne på kontiene nedenfor:

Regnskabskontoen er en uforrentet likvid konto (opbevaring af midler) til afregning af ændringer i nettoomsætningsformuen, herunder:

  • opbevaring af midler til kortfristede gældsforpligtelser, fx feriepengeforpligtelser
  • opbevaring af likviditet svarende til det beløb, som institutionen har registreret som reserveret bevilling i forbindelse med bevillingsafregningen
  • midler til hensatte forpligtelser

Institutionerne posterer likvider på denne konto, når de fx optager en hensættelse eller reserverer en bevilling til et givet formål. Derudover afstemmes omsætningsformuen med hensyn til den uforrentede likviditet.

Nedenfor er angivet, hvorledes en hensat forpligtelse skal bogføres med tilhørende flytning af likviditet fra finanskontoen til den uforrentede konto. Som det fremgår af eksemplet, vil den hensatte forpligtelse optræde som en udgift på resultatopgørelsen mod en tilsvarende forøgelse af hensættelserne på balancen. Samtidig vil hensættelsen give anledning til, at der skal flyttes et tilsvarende beløb fra finansieringskontoen til den uforrentede konto.

22.05
Hensættelser - andet
76.17
Hensættelser - årets ændring
D K D K
xxx       xxx

 

62.11
SKB FF5 uforrentet konto
62.31
SKB FF7 Finansieringskonto
D K D K
xxx       xxx


Den uforrentede konto skal ved årets afslutning afstemmes således, at summen af posterne på den uforrentede konto er lig med:

  • hensatte forpligtelser
  • kortfristede gældsforpligtelser
  • reserveret bevilling

Kontoen afstemmes således:

Den uforrentede konto (FF5) er lig med Hensatte forpligtelser minus nettoomsætningsformuen

Ved afstemningen må institutionen tage hensyn til, at bogføringskonto 62.11 "SKB FF5 uforrentet konto" repræsenterer en likvid konto, som ultimo den sidste bankdag i regnskabsåret har et konkret indestående, som skal fremgå af bogføringen på konto 62.11. Da højresiden af ovenstående ligning først kan opgøres i slutningen af supplementperioden, så kan den beskrevne sammenhæng først etableres i bogføringen i det efterfølgende regnskabsår.

For så vidt angår overførsel af likviditet til den uforrentede konto som følge af ændringer i de kortfristede gældsforpligtelser (typisk skyldige feriepenge), vil det være tilstrækkeligt at foretage en regulering én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen.

I årets løb må den uforrentede konto kun benyttes efter aftale med ressortdepartementet.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der registreres debetposteringer ved flytning af likviditet fra finanskontoen og kreditposteringer ved betaling af en given udgift.

SKB FF7 finansieringskontoen anvendes af de bogføringskredse, som har omkostningsbaserede bevillinger.

Finansieringskontoen anvendes til effektuering af alle almindelige betalinger, herunder lønudgifter, varekøb og køb af tjenesteydelser, der ikke skal aktiveres. Afholdelse af udgifter vil altid betyde, at der både skal foretages en bogføring af udgiften i resultatopgørelsen og en bogføring af likviditetstrækket i balancen.

Finansieringskontoen tilføres likviditet månedligt i form af indtægtsført bevilling (12-dels rater). Finansieringskontoen overfører likviditet til følgende likviditetskonti:

• Den uforrentede konto (FF5)
• Den langfristede gældskonto (FF4)
• IT- og byggekreditten (FF6) (kun Bygningsstyrelsen)

Ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger indsætter Økonomistyrelsen et beløb med valør primo januar på institutionens FF7 finansieringskonto svarende til det endeligt opgjorte videreførelsesbeløb, når dette er positivt. Omvendt indbetaler institutionerne beløbet med valør primo januar til Økonomistyrelsen, når videreførelsesbeløbet er negativt.

Finansieringskontoen fungerer som en kassekredit, hvor saldoen vil svinge omkring nul.

Kontoen er en balancekonto, hvor saldoen kan enten være i debet eller kredit.