11 Salg af varer

Kontering af salg af varer til andre end staten

Kontoen omfatter salg af varer, som staten sælger til andre end staten fx salg til kommuner samt salg til private.

Husleje og boligindtægter konteres også på denne konto, uanset om huslejen modtages fra andre statsinstitutioner.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: Driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Indtægter fra kommuner og regioner ved salg af varer og tjenesteydelser konteres på denne konto uanset art.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Husleje- og boligindtægter konteres også på denne konto uanset om huslejen eventuelt modtages fra andre statsinstitutioner.

Kontoen indeholder fx:

 • Indtægter for tjenesteboliger
 • huslejeindtægter
 • lejeboligindtægter
 • varmebidrag for leje- og tjenesteboliger

Hvis statsinstitutionen har modtaget forudbetalt husleje fra en lejer, registreres det på konto 97.60 "Deponenter mv.".

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen indeholder fx:

 • udleje af arealer
 • forpagtningsindtægter
 • indtægter vedr. rettigheder (licenser, royalties, koncessionsafgifter med reelt indhold, fx ret til udnyttelse af naturforekomster).

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Konto 11.80 anvendes til indtægter ved salg af varer, tjenester og leje, som ikke kan henføres ti regnskabskontiene 11.10, 11.50, 11.60, 12.11, 12.12, 12.13 eller 12.15.

Kontoen indeholder fx:

 • salg fra beredskabslagre
 • salg af bøger, tidsskrifter mv.
 • salg af træ fra skovvæsenet
 • salg af landbrugsprodukter
 • betaling for patienter, elever o.a.
 • fradrag for naturalydelser til ansatte
 • udleje af materiel
 • billet- og entreindtægter
 • porto- og teleindtægter
 • elevers betaling for kurser og uddannelse

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.