10 Indtægtsført bevilling

Kontering af indtægtsført bevilling

På standardkonto 10 konteres de tildelte bevillinger jf. finansloven.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper:

Driftsbevilling og statsvirksomhed.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Hvert enkelt likviditetsområde tildeles årligt acontolikviditet svarende til finansårets nettoudgiftsbevilling. Likviditetstildelingen foretages i form af tolvtedelsrater, og bevillingen indtægtsføres i resultatopgørelsen i tolvtedelsrater.

Såfremt virksomheden i finansårets løb tildeles en bevilling på et aktstykke eller forslag til tillægsbevillingslov kan den likviditetsmæssige effekt heraf indregnes som tillægsrater i tolvtedelsraten for den resterende del af finansåret. Registreringen heraf sker ligeledes på regnskabskonto 10.11.