74 Fri egenkapital

Kontering af fri egenkapital

Den frie egenkapital omfatter konti i relation til årets resultatdisponering på henholdsvis det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede samt mere tekniske orienterede egenkapitalkonti.

For alle institutioner gør sig gældende, at der ved årets afslutning foretages en semiautomatisk nulstilling af samtlige konti under resultatopgørelsen i regnskabssystemerne (nulstilling af finans). Herved saldooverføres den samlede nettosaldo på driftskonti til konto 74.11 Egenkapital.

Den frie egenkapital er herudover opdelt på 4 overordnede grupper af regnskabskonti:

1. Konti vedrørende resultatdisponering på det omkostningsbaserede område

Under denne hovedgruppe er samlet en række egenkapitalkonti, der alle vedrører resultatdisponeringen på det omkostningsbaserede område.

Der er tale om følgende regnskabskonti:

 • 74.03 Modkonto til resultatdisponering
 • 74.06 Reguleret overført overskud
 • 74.07 Overført overskud. Gebyrvirksomhed
 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.12 Kontoændringer; egenkapitalen
 • 74.13 Bortfald af overført overskud; egenkapitalen
 • 74.14 Afregning vedr. egenkapitalen
 • 74.15 Mellemværende vedr. egenkapitalen

2. Konti vedrørende resultatdisponering for det udgiftsbaserede område

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende resultatdisponeringen på det udgiftsbaserede område og omfatter følgende regnskabskonti:

 • 74.90 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
 • 74.91 Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område
 • 74.92 Kontoændringer, udgiftsbaserede område
 • 74.93 Bortfald, udgiftsbaserede område
 • 74.94 Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område

3. Konti vedrørende resultatdisponering for de udgiftsbaserede driftsbevillinger

Denne hovedgruppe omfatter egenkapitalkonti vedrørende resultatdisponeringen for de udgiftsbaserede driftsbevillinger og omfatter følgende regnskabskonti:

 • 74.70 Akkumuleret videreførelse, udgiftsbaserede driftsbevillinger
 • 74.71 Årets resultat, udgiftsbaserede driftsbevillinger
 • 74.72 Kontoændringer, udgiftsbaserede driftsbevillinger
 • 74.73 Bortfald, udgiftsbaserede driftsbevillinger

4. Øvrige konti

Denne hovedgruppe indeholder en række mere teknisk orienterede egenkapitalkonti i relation til likviditetsafregning, afskrivninger på det udgiftsbaserede område mv.

Gruppen indeholder ligeledes konto 74.11, hvortil samtlige driftskonti saldofremføres ved årets afslutning.

Følgende egenkapitalkonti indgår i gruppen:

 • 74.11 Egenkapitalen
 • 74.21 Årets afskrivning – udgiftsbaseret bevilling
 • 74.26 Forskel mellem salgsværdi og gevinst/tab (anlægsaktiver) – udgiftsbaseret bevilling
 • 74.61 Likviditetstildeling, selvstændig likviditet
 • 74.62 Øvrige likviditetsafregninger vedrørende selvstændig likviditet
 • 74.64 Udsaldering SKB FF1 konti
 • 74.66 Udsaldering DN konto til FM
 • 74.68 Likvide overførsler indenfor et pengeforsyningsområde
 • 74.80 Mellemregning lokale systemer

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Regnskabskonto 74.03 fungerer som modkonto til disponering af årets resultat. Modposten til 74.03 bogføres på følgende konti: 74.06 Reguleret overført overskud; 74.07 Overført overskud; Gebyrvirksomhed; 73.11 Bortfald af årets resultat og 73.50 udbytte. 

I eksemplet er vist en resultatdisponering, hvor overskuddet er videreført til overført overskud. 

74.03
Modkonto til resultatdisponering
74.06
Reguleret overført overskud
K D  K
xxx       xxx

 Se konteringseksempel under standardkonto 73 for håndtering af bortfald af årets resultat

Det regulerede overførte overskud er et udtryk for den del af institutionens egenkapital, der kan anvendes af institutionen inden for dens formål.
 
Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft. 

På baggrund af udgiftsloftet kan institutionen kun bruge det videreførte overskud, hvis andre institutioner indenfor samme ministeransvarsområde bruger tilsvarende mindre.

Modposten til kontoen er 74.03.
 
Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af det overførte overskud.

Den del af virksomhedens resultat (overskud/underskud), der kommer fra et brugerfinansieret område skal placeres på regnskabskonto 74.07 "Overført overskud, gebyrvirksomhed." 

Modposten til kontoen er 74.03.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af det overførte overskud der vedrører gebyrvirksomhed.

 

Kontoen modtager alle bevægelser fra driftskontiene ved beholdningsoverførslen (ved nulstilling af finans).

Som udgangspunkt kan der ikke bogføres direkte på kontoen. Kontoen er dog åben for bogføring af primokorrektioner, men kun i følgende tilfælde:

 • Ændring af regnskabsprincipper eller regnskabspraksis
 • Den endelige lukning af regnskabsføringen på et delregnskab og/eller bogføringskreds, men kun i forbindelse med nulstillingen af saldiene på ganske bestemte regnskabskonti, hvor en normal regnskabskontering ville resultere i fejl i regnskaberne

For at kunne bogføre primokorrektioner på kontoen, kræves der godkendelse fra Økonomistyrelsen.

OBS: Det er dermed ikke tilladt at kontere normalposteringer på kontoen.

Regnskabskonto 74.12 benyttes ved kontooverførsler af overført overskud til/fra anden hovedkonto.

Såfremt overført overskud modtages debiteres 74.12 mens 74.06 krediteres og vice versa såfremt overført overskud afgives. Endvidere skal det bemærkes at regnskabskonto 74.14 og FF7-kontoen ligeledes benyttes (idet kontoændringen medfører likviditetsforskydning) ved afgivelse/modtagelse af overskud ifm. kontoændringer.

Likviditetsreguleringen bogføres i det regnskabsår, hvor likviditetsoverførslen finder sted.

Særligt for ressortændringer

Kontoændringer i forbindelse med ressortændringer, afregnes i indeværende år. Dette kan gøres så snart kontoændringen er bogført.

Samlet set ser bogføringen således ud ved modtagelse af overført overskud.

74.06
Reguleret overført overskud
74.12
Kontoændringer; egenkapital
K D  K
  xxx xxx  

 

74.14
Afregning vedr. egenkapitalen
62.31
SKB FF7 finansieringskonto
K D  K
  xxx xxx  

I stedet for at udligne 74.12 sker afregningen af likviditetsoverførslen fra den afgivende institution til den modtagende ved postering af 74.14 med modpost på FF7-kontoen. Kontiene 74.12 og 74.14 saldofremføres til konto 74.15, således beholdningen herpå nulstilles.

Helt grundlæggende er der to regnskabskonti, hvor det er muligt at bogføre bortfald. Den ene er 73.11 "Bortfald af årets resultat", hvor den del af årets resultat, som står til forfald skal bogføres. Den anden bortfald konto er nærværende konto, som anvendes ved bortfald af allerede videreført overskud.

Modkontoen til 73.11 er 74.03, da det er disponeringen af året resultat, mens modkontoen til 74.13 er 74.06, da det er det videreførte overskud. 

Regnskabskonto 74.13 benyttes ved (ekstraordinært) bortfald af egenkapitalen. Dette kan være foranlediget af bortfald af tidligere års akkumuleret overført overskud ifm. nye regnskabsprincipper etc. Såfremt der skal ske ekstraordinært bortfald af den frie egenkapital skal 74.06 debiteres med modpost (kreditering) på 74.13.
 
Et eventuelt bortfald vil samtidig betyde, at der skal indbetales overskydende likviditet til Økonomistyrelsen svarende til bortfaldet.

Det er ikke muligt at foretage negativ bortfald, medmindre der er opnået særskilt godkendelse fra Finansministeriets departement. Derfor er kontoen en balancekonto, hvorpå der kun foretages krediteringer.

Endvidere skal det bemærkes at regnskabskonto 74.14 og FF7-kontoen ligeledes benyttes idet bortfaldet medfører likviditetsforskydning. Dog bogføres likviditetsreguleringen først i det følgende regnskabsår, hvor overførslen faktisk finder sted.

74.06
Reguleret overført overskud
74.13
Bortfald af overført overskud egenkapital
K D  K
xxx       xxx

 

74.14
Afregning vedr. egenkapitalen
62.31
SKB FF7 finansieringskonto
K D  K
xxx      xxx 

I stedet for at udligne 74.13 sker afregningen af likviditetsoverførslen fra den afgivende institution til Økonomistyrelsen ved postering af 74.14 med modpost på FF7-kontoen. 74.13 saldofremføres til konto 74.15, således beholdningen herpå nulstilles.

Regnskabskonto 74.14 benyttes ved afregningen af hhv. konto 74.12 og 74.13. Modposten til kontoen er 62.31 FF7-kontoen.

Kontoen anvendes først ved den faktiske overførsel, og bruges i praksis derfor først i efterfølgende regnskabsår.

For afregninger i forbindelse med ressortændringer foretages disse i indeværende regnskabsår.

Der må ikke foretages egentlige posteringer på kontoen, da den kun anvendes til nulstilling af 74.12 og 74.13 ultimo regnskabsår. Ved den efterfølgende likviditetsoverførsel, bliver 74.14 ligeledes nulstillet, hvorfor konto 74.15 også balancerer.

I den udstrækning der foretages afskrivninger på udgiftsbaserede driftsbevillinger foretages de som følger:

Formålet med kontoen er, at afskrivninger på udgiftsbevillinger ikke foretages over driften, da anskaffelsen blev foretaget her. Til gengæld skal aktiverne afskrives for at balancen skal være retvisende. Modposten til denne afskrivning skal derfor foretages på egenkapitalen.

Der regnskabsføres anlægsaktiver på en del udgiftsbaserede bevillinger. Det gælder primært hovedkonti med anlægsbevillinger.

Den generelle regel for sådanne anlæg er, at de anskaffes til en værdi, som udgiftsføres i anskaffelsesåret, men samtidig opføres i statens og institutionens balance med anskaffelsesværdien.

De pågældende afskrivninger på anlægsaktiver skal konteres direkte på egenkapitalen. Institutionerne må ikke føre afskrivninger via driften for udgiftsbaserede områder.

I nedenstående eksempel er vist hvorledes anskaffelsen af anlægsaktiver er bogført (uden momshensyn), samt årets afskrivning på infrastruktur på en udgiftsbaseret bevilling med afskrivninger:

51.42
Infrastruktur anskaffelse
95.15
Kreditor samlekonto
K D  K
xxx       xxx

 

51.45
Infrastruktur akk. afskrivning
74.21
Årets afskrivninger udgiftsbaseret bevilling
K D  K
  xxx xxx  

Konto 74.21 er en balancekonto, hvorpå der primært føres debetposteringer.

 

Kontoen benyttes til registrering af gevinst/tab ved afhændelse af anlæg under udgiftsbaseret bevilling, således at dette får udgiftsmæssig effekt.

Ved salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur, nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Under konto 52.94 Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.) er angivet et konteringseksempel, der viser såvel registeringen af salget inklusiv gevinst/tab samt den afsluttende registrering af selve salgssummen.

Kontoen benyttes til at registrere likviditetstildeling vedr. a conto likviditet, (tolvtedelsrater).

Kontoen anvendes af de få institutioner, der ikke er omfattet af likviditetsmodellen for omkostningsbaserede bevillinger, og som stadig er omfattet af likviditetsstyring

Kontoen benyttes af institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet.

74.62 anvendes i efterfølgende regnskabsår til regulering af 1/12-dels raterne. Herved reguleres, hvis institutionen har fået for meget eller lidt likviditet i det afsluttede regnskabsår. Finansministeriet foretager en modpostering ved likviditetsopgørelsen

Kontoen er en balancekonto, som debiteres ved for meget likviditet og krediteres ved for lidt likviditet.

Kontoen skal samlet gå i nul for staten som helhed.

Kontoen må kun anvendes af institutioner, som benytter statens koncernbetalingssystem (SKB) og har finansieringsform 1 (FF1). Denne finansieringsform anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven.

Finansieringsform 1 indebærer, at institutionen kan foretage udbetalinger vedr. de udgifter, den afholder på de hovedkonti, der er placeret i bogføringskredsen med en SKB FF1-konto, uden at institutionen selv skal stille likviditeten til rådighed eller bliver finansielt belastet af likviditetstrækket.

SKB FF1-konti bliver udsalderet (saldoen tømmes eller opfyldes til 0 kr.) den 15. i hver måned bortset fra december, hvor det sker med udgangen af årets sidste bankdag. Udsalderingen mellem institutionens SKB-konto og en af Økonomistyrelsens SKB-konti er en likvid transaktion, der hverken skal modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i institutionens regnskab.

Den månedlige udsaldering af SKB FF1-kontoens saldo, posteres ved regnskabsføring mellem kontiene 63.31 "SKB FF1 (mdl. Udsaldering)" og 74.64 "Udsaldering SKB FF1 konti".

Der bogføres en modpostering i Finansministeriet, således der ikke er en likvid forøgelse/formindskelse for staten som helhed, hvorfor regnskabskonto 74.64 totalt for hele staten skal vise 0,00 kr.

Kontoen benyttes af de få institutioner, som stadig har bankkonti i Danmarks Nationalbank (DN).

Kontoen benyttes som modpost i regnskabsføringen af udsalderingen (tømning eller opfyldning af saldo til 0 kr.) af bankkontiene i DN. Udsalderingen sker månedligt og er en likvid transaktion mellem institutionens DN-konto og Finansministeriets DN-konto.

Institutionerne modtager et kontoudtog fra Danmarks Nationalbank, når deres DN-konto er blevet udsalderet til Finansministeriets ordinære konto i DN. Udsalderingen posteres i regnskabsføringen mellem kontiene 63.65 "Løbende konti i DN" og 74.66 Udsaldering DN konto til FM.

Kontoen er en balancekonto, der totalt for hele staten viser saldoen 0 kr.

Kontoen benyttes som modkonto ved pengeoverførsler mellem bogføringskredse fx pengeoverførsel fra en SKB til en anden. Kontoen anvendes bl.a. af Navisionbrugere, hvor en bogføringskreds pengeforsyner en anden bogføringskreds, fx hvor der er fælles pengeforsyning fra én SKB-finansieringskonto.

Effekten af at anvende denne konto som modkonto til pengeoverførsler er, at der ikke bliver registreret indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i den bogføringskreds, hvor likvidkontoen bliver forøget/formindsket. En sådan situation er kun relevant i ganske særlige situationer, kontoen skal derfor kun anvendes i sjældne tilfælde.

Kontoen må ikke anvendes ved pengetransaktioner mellem omkostnings- og udgiftsbaserede områder. I sådanne tilfælde vil der være tale om egentlige tilgodehavender/gæld, som løbende skal afregnes likviditetsmæssigt.

Kontoen skal give 0 for alle bogføringskredse under et pengeforsyningsområde set under ét.

På kontoen registreres modposteringer til de øvrige resultatdisponeringskonti.

Kontoen må kun benyttes af udgiftsbaserede driftsbevillinger.

Kontoen er et udtryk for de frie reserver institutionen har på dens egenkapital, som kan anvendes inden for dens formål under hensyntagen til udgiftsloftet.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af den akkumulerede videreførsel.

Kontoen debiteres ved negativ afvigelse mellem bevilling og regnskab, bortfald samt afvigelser ved kontoændringer.

Se kontiene 74.71 til 74.73 for eksempler.

På kontoen registreres afvigelsen mellem bevilling og regnskab.

Afvigelsen herimellem registreres uanset om beløbet er til videreførelse, bortfald eller overførsel til anden hovedkonto.

Kontoen må kun benyttes af udgiftsbaserede driftsbevillinger.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det overførte overskud.

Kontoen krediteres såfremt regnskab er større end bevilling. Modkontoen til kontoen er altid 74.70.

74.71
Årets resultat, udgiftsbaserede driftsbevillinger
74.70
Akkumulere overskud til videreførelse, udgiftsbaserede driftsbevillinger
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres korrektioner i forbindelse med kontoændringer.

Sådanne korrektioner omfatter eventuelle videreførselsbeløb, der skal tilføres hovedkontoen fra en anden hovedkonto, eller videreførelsesbeløb der skal overføres til en anden hovedkonto.

Kontoen anvendes typisk ved ressortændringer.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det modtagne beløb ved kontoændringer.

Kontoen krediteres ved afgivelse til en anden hovedkonto. Modkontoen er altid 74.70.

74.72
Kontoændringer, udgiftsbaserede driftsbevillinger
74.70
Akkumulere overskud til videreførelse, udgiftsbaserede driftsbevillinger
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres den del af et givent overskud, der ikke kan videreføres til kommende år.

Kontoen må kun benyttes af udgiftsbaserede driftsbevillinger.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres krediteringer for at vise bortfald. Modkontoen er altid 74.70.

74.73
Bortfald, udgiftsbaserede driftsbevillinger
74.70
Akkumulere overskud til videreførelse, udgiftsbaserede driftsbevillinger
K D  K
  xxx xxx  

Kontoen anvendes primært af institutioner med regnskabssystemer, som afleverer regnskabstal til Statens KoncernSystem (SKS), hvor debet- og kredit-posteringerne er lige store på hvert enkelt delregnskab inden for en bogføringskreds. Det er ikke et krav fra SKS, men det kan være en nødvendig funktionalitet i det lokale system. I sådanne tilfælde anvendes konto 74.80 som modkonto til summen af de øvrige posteringer. Totalt for bogføringskredsen giver posteringerne på konto 74.80 saldo 0,00 kr.

I sjældne situationer kan det komme på tale at anvende konto 74.80 ved transaktioner mellem bogføringskredse, men likviditetsordningerne og de styringsmetoder, der er knyttet dertil indebærer, at transaktioner mellem bogføringskredse i meget større udstrækning end tidligere skal ske sammen med likvide overførsler mellem bogføringskredsene. Derfor vil anvendelsen af konto 74.80 blive mindsket i sådanne situationer.

På kontoen registreres modposteringer til de øvrige resultatdisponeringskonti.

Kontoen er et udtryk for de frie reserver institutionen har på dens egenkapital, som kan anvendes indenfor dens formål under hensyntagen til udgiftsloftet.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres kreditposteringer for at vise omfanget af det overførte overskud.

Kontoen debiteres ved negativ afvigelse mellem bevilling og regnskab, bortfald samt afvigelser ved bevillingstekniske omflytninger eller kontoændringer.

Se kontiene 74.91 til 74.94 for eksempler.

På kontoen registreres afvigelsen mellem bevilling og regnskab. Afvigelsen herimellem registreres uanset om beløbet er til videreførelse, bortfald eller overførsel til anden hovedkonto.

Modkontoen til kontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det overførte overskud. Kontoen krediteres såfremt regnskab er større end bevilling. 

74.91
Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres korrektioner i forbindelse med kontoændringer. Sådanne korrektioner omfatter eventuelle videreførselsbeløb, der skal tilføres hovedkontoen fra en anden hovedkonto, eller videreførelsesbeløb der skal overføres til en anden hovedkonto.

Kontoen anvendes typisk ved ressortændringer.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres debiteringer for at vise det modtagne beløb ved kontoændringer. Kontoen krediteres ved afgivelse til en anden hovedkonto.

74.92
Kontoændringer, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
K D  K
xxx       xxx

På kontoen registreres den del af et givent overskud, der ikke kan videreføres til kommende år.

Bortfald må ikke anvendes til at tilføje midler til en hovedkonto (negativ bortfald). Der er dog en undtagelse fra denne regel nemlig konkrete anlægsprojekter eller reservationsbevillinger, der afsluttes med et merforbrug, der udgør under 50.000 kr. I sådanne tilfælde kan der søges bortfald med modsat fortegn, således at man sikrer, at hovedkontoen kan lukkes.

Hvis merforbruget udgør mere end 50.000 kr., når projektet afsluttes, må der dog først foretages bortfald i det efterfølgende finansår, dvs. efter at merforbruget har været vist i bevillingsafregningen for et år.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der føres krediteringer for at vise bortfald.

74.93
Bortfald, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumulere overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
D K D K
  xxx xxx  

På kontoen registreres omflytninger mellem indtægts- og udgiftsbevillinger.

For visse anlægs- og reservationsbevillinger er der etableret en særlig hjemmel på finansloven til at genanvende eventuelle merindtægter. Genanvendelse af sådanne merindtægter registreres ved en bevillingsteknisk omflytning på bevillingsafregningen.

Det understreges, at bevillingstekniske omflytninger udelukkende må foretages i den udstrækning, der foreligger en særlig hjemmel hertil under de særlige bevillingsbestemmelser på finansloven.

Modkontoen er altid 74.90.

Kontoen er en balancekonto, hvorpå der debiteres for at vise den positive merindtægt, der kan genanvendes.

74.94
Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område
74.90
Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område
D K D K
xxx       xxx