73 Udbytte og bortfald

Kontering af udbytte og bortfald

På standardkonto 73 "Udbytte og bortfald" konteres eventuelle bortfald foranlediget af resultatdisponeringen samt den efterfølgende afregning af likviditeten.

Standardkontoen benyttes også til kontering af et eventuelt udbytte.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Et eventuelt bortfald bogføres i forbindelse med resultatdisponeringen.

I den udstrækning en del af årets resultat skal bortfalde bogføres bortfaldet på 73.11 med modkonto på 74.03 "Modkonto, resultatdisponering."

Et evt. bortfald vil samtidig betyde, at der skal indbetales overskydende likviditet til Økonomistyrelsen svarende til bortfaldet.

Selve likviditetsreguleringen som følge af bortfaldet foretages først i det efterfølgende regnskabsår, hvor virksomheden indbetaler det skyldige beløb til Økonomistyrelsen. I den forbindelse debiteres 73.14 mens 62.31 FF7 krediteres.

Bogføringen er illustreret i nedenstående konteringseksempel.

Bogføring i forbindelse med resultatdisponeringen:

73.11
Bortfald af årets resultat
74.03
Modkonto, resultatdisponering
D K D K
  xxx xxx  

Bogføring i efterfølgende finansår (likviditetsregulering)

73.14
Afregning vedr. resultatdisponeringen
62.31
SKB FF7 finansieringskonto
D K D K
xxx       xxx

I stedet for at udligne 73.11 (ved debitering) sker afregningen af likviditetsoverførelsen til Økonomistyrelsen ved debitering af 73.14 med modpost på FF7-kontoen. 73.11 udlignes derfor ikke i efterfølgende finansår, men årsafslutter i/efter indeværende regnskabsår til 73.15 mellemværende vedr. resultatdisponering, således at beholdningen herpå (årets bortfald) fjernes/udlignes på denne måde.

Regnskabskonto 73.14 benyttes ved afregningen/indbetalingen af årets bortfald til Økonomistyrelsen i det efterfølgende regnskabsår (jf. afsnittet vedr. "73.11 Bortfald af årets resultat; Bogføring i efterfølgende finansår (likviditetsregulering)"). 73.14 saldofremføres/årsafsluttes til 73.15 mellemværende vedr. resultatdisponeringen.

Posteringen på 73.11 (krediteringen/årets bortfald) samt afregningen af denne (debiteringen på 73.14) saldofremføres/årsafsluttes til 73.15 Mellemværende vedr. resultatdisponeringen.

Dette medfører at regnskabskonto 73.11 og 73.14 tømmes, således at beholdningen herpå ikke fremkommer på balancen fremover.

Dog skal det bemærkes at 73.11 årsafslutter til 73.15 i indeværende regnskabsår, mens 73.14 først vil blive saldofremført til 73.15 i det efterfølgende finansår, idet afregningen af et evt. bortfald sker i efterfølgende finansår (jf. afsnittet vedr. "73.11 Bortfald af årets resultat; Bogføring i efterfølgende finansår (likviditetsregulering)").

Et eventuelt udbytte bogføres i forbindelse med resultatdisponeringen.

Kontoen må kun benyttes efter aftale med Finansministeriet.