21 Andre ordinære driftsindtægter

Kontering af andre ordinære driftsindtægter

Standardkontoen omfatter andre ordinære driftsindtægter, som staten modtager fra andre end staten fx erstatninger for merudgifter, hvor entreprenører og håndværkere har begået fejl, og gevinst ved afhændelse af anlæg.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På kontoen registreres øvrige indtægter.

Kontoen indeholder fx:

  • diverse mindre tilskud og gaver (som ikke er et led i projektarbejde/-forskning)
  • modtagne erstatninger og bod
  • andre bidrag

Bidrag fra internationale organer (EU og lignende) bogføres ikke på denne konto men på standardkonto 31.

Refusion af tjenesterejseudgifter m.m. fra fx EU Rådet og EU Kommissionen konteres på kontoen. 

Vedrørende inddrevne fordringer

Inddrevne beløb for restancer, der er tabsafskrevet, skal konteres på regnskabskontoen. Dette uanset, hvornår fordringen er sendt til SKAT.

Dette gør sig også gældende i de tilfælde, hvor der efter afsendelse af fordringen til SKAT, sker indbetaling af det skyldige beløb direkte til institutionen.

Fejlrettelser vedrørende tab af debitorer kontereres på regnskabskonto 22.95.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

På denne regnskabskonto konteres indtægter som kompensation (erstatning) for merudgifter, hvor entreprenører eller håndværkere har begået fejl. Dette kan fx være erstatninger vedr. veje, broer, baner, havne o.l.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Konto 21.40 dækker de refusioner som ikke har karakter af donationer (se standardkonto 87). Et eksempel kunne være et årligt tilskud til staten, der dækker en pct. andel af udgifter til afskrivninger og forrentning af visse anlægsaktiver.

Der må derimod ikke være tale om et tilskud til en del af anskaffelsesværdien, som vil være en donation.

Der må heller ikke være tale om et decideret tilskud til staten, idet sådanne skal konteres på standardkonto 34.

På kontoen registreres gevinst ved salg af anlægsaktiver. Gevinsten opgøres som forskellen mellem salgspris og bogført værdi på salgsdagen.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen anvendes på udgiftsbaserede bevillinger til at neutralisere gevinster ved afhændelse og erhvervelse af anlæg, der er konteret på konto 21.90 Gevinst ved afhændelse af anlæg. Fortjenesten beregnes som forskellen mellem salgssummen og anlæggets bogførte værdi.

Ved salg af anlæg på en udgiftsbaseret bevilling (dvs. salg af infrastruktur, nationalejendom eller salg af anlæg på en af de få driftsbevillinger undtaget fra omkostningsbevillinger), skal hele salgssummen indtægtsføres på standardkonto 52, idet hele anlægget blev udgiftsført ved anskaffelsen.

Under konto 52.94 Salgsværdi af anlæg (udgiftsbas. bev.) er angivet et konteringseksempel, der viser såvel registeringen af salget inklusiv gevinst/tab samt den afsluttende registrering af selve salgssummen.