Anlægsbevilling

Læs nærmere om opstilling af anmærkninger til bevillingstypen anlægsbevilling.

Til hovedkonti med bevillingstypen anlægsbevillinger indledes med en beskrivelse af hvilke(n) institution(er), der får foretaget anlægsarbejder over bevillingen. Dette kan dog udelades, hvis det klart fremgår af hovedkontoens tekst.

Anlægsoversigt

Efter den indledende beskrivelse opstilles en Anlægsoversigt, hvori det klart skal fremgå, hvilke af de opførte anlægsprojekter der er nye. Til nye projekter henregnes også bevillingsforslag vedrørende igangsættelse af et arbejde, uanset om der tidligere har været givet bevilling til projekteringsudgifter samt forslag vedrørende arbejder, hvor der forudsættes en særskilt forelæggelse for Finansudvalget, men hvor forelæggelsen endnu ikke har fundet sted på tidspunktet for finanslovbidragets afgivelse. Læs mere under Anlægsoversigt.

Budgetspecifikation

Efter anlægsoversigten følger en Budgetspecifikation. Det kan vælges, at opføre hvert anlægsprojekt på egen underkonto, hvis dette findes hensigtsmæssigt, men en sådan opdeling på underkonti er ikke forudsat, da projektopdelingen fremgår af anlægsoversigten. Læs mere under Budgetspecifikation.

Videreførselsoversigt

Efter budgetspecifikationen vises en videreførselsoversigt, og herefter gives anmærkninger til de enkelte underkonti. Af anmærkningerne skal det fremgå, hvis der på underkontoen er afsat midler til en rådighedspulje, jf. om projekter finansieret af rådighedspuljer under Anlægsbevillinger. Endvidere skal gives en nærmere beskrivelse af puljens formål og forventede anvendelse. Læs mere under Videreførselsoversigt.

For de opførte projekter gives en nærmere beskrivelse af de projekter, som ikke tidligere har været forelagt for bevillingsmyndighederne på finanslov eller aktstykke samt til projekter, hvor der som led i finanslovforslaget søges om tilslutning til gennemførelse af projektændringer.

Beskrivelsen foretages med udgangspunkt i et anlægsskema. For projekter, hvis totaludgift ikke overstiger 10 mio.kr., kan anlægsskemaet dog udelades. Endelig skal anmærkningerne indeholde oplysninger om projekter, hvor det er forudsat, at igangsætning først kan ske efter forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget.