Statsvirksomhed

Krav til opstilling af anmærkninger til bevillingstypen statsvirksomhed.

Til hovedkonti med bevillingstypen statsvirksomhed indledes anmærkningerne med en beskrivelse af formålet med bevillingen og dens anvendelse. Denne beskrivelse skal have overskriften "hovedformål og lovgrundlag og indeholde oplysninger om hvilke driftsaktiviteter, der finansieres af bevillingerne på kontoen, samt i øvrigt de oplysninger om lovgrundlag, særlige hjemler mv., der er beskrevet i Anmærkninger til hovedkonti: Anvendelse, hjemler mv.

Anmærkningerne til statsvirksomhed er de samme som ved driftsbevillinger og indeholder følgende elementer:

  1. Særlige bevillingsbestemmelser
  2. Budgetspecifikation
  3. Videreførselsoversigt
  4. Hovedformål og lovgrundlag
  5. Opgaver og mål
  6. Specifikation af udgifter pr. opgave
  7. Specifikation af indtægter
  8. Personaleoplysningsskema
  9. Finansieringsoversigt
  10. Investeringsskema

Se beskrivelsen af indholdet af de enkelte oversigter under oplysninger om ressourceforbrug.

Særlige opstillingsregler for Statsvirksomhed

Statsvirksomhedernes særlige bevillingsmæssige status medfører krav til anmærkningerne, udover de, der gælder for andre statsinstitutioners driftsbevillinger. Der gælder derfor særlige retningslinjer for indholdet af anmærkningerne for bevillinger med bevillingstypen statsvirksomhed.

Lønsumsloft

Der gælder ikke noget lønsumsloft. Statsvirksomheder er således alene omfattet af den begrænsning i disponeringsadgang vedrørende personale, der følger af de almindelige stillingskontrolregler for stillinger i lønramme 37 og derover.

Kontrolbud for statsvirksomheder

Hvor en statsvirksomhed i henhold til udbudsreglerne udbyder en opgave og på baggrund af eget kontrolbud vælger selv at udføre opgaven, skal opgaven udføres på en selvstændig underkonto, der benævnes "Egen opgaveudførelse". Opgaven udføres efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.