Overarbejde

Læs om reglerne for indregning af overarbejde.

Udgifter til over/merarbejde indgår som en del af institutionens samlede lønsum, og konteres på særskilte lønkonti i Statens Kontoplan.

Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres udover den højest tjenestetid ved fuldbeskæftigelse, og for hvilke der ydes en særlig betaling i henhold til gældende overenskomst.

Ved merarbejde forstås arbejde, der udføres udover en forudsat normal arbejdstidsforpligtelse for personale uden højeste tjenestetid, og for hvilke der kan ydes en særlig betaling i henhold til gældende merarbejdsaftaler.

Skyldige udgifter til over/merarbejdsbetaling herunder skyldige udgifter til flekstidsbetaling bogføres som en gældspost på balancen og indregnes såfremt posten vurderes som væsentlig.

Det er som udgangspunkt den øverste ledelse i institutionen, som fastsætter om optjening af skyldige beløb til over-/merarbejde eller flekstid skal periodiseres og bogføres som en gældspost i balancen. Afgørende herfor er om beløbet er væsentligt, dvs. om det regnskabsmæssige resultat forrykkes, såfremt der ikke foretages fuldstændig opgørelse og en registrering af skyldig over-/merarbejde mv.

De nødvendige data til brug ved opgørelse af det skyldige beløb omfatter:

  • Timesaldoen for over-/merarbejde eller flekstid
  • Gennemsnitlig standard lønsats pr. personalegruppe

Skyldigt overarbejde m.v. opgøres som antallet af timer, der skal afspadseres/udbetales gange den gennemsnitlige standard lønsats pr. time. Størrelsen af beløbet kan opgøres og registreres ud fra udtræk fra et tidsanvendelsessystem eller lign.

Selve beregningen af det skyldige over-/merarbejde kan hensigtsmæssigt opgøres med udgangen af året på tilsvarende måde som feriepengeforpligtelsen.

Indregning af skyldigt over/merarbejdsbetaling

Der indregnes skyldige beløb svarende til virksomhedens samlede forpligtelse, såfremt posten vurderes væsentlig set i forhold til institutionens samlede økonomi.

Det skal med udgangen af hvert år foretages en vurdering af omfanget af skyldigt over/merarbejde med henblik på, om posten ud fra en væsentlighedsbetragtning skal indregnes i regnskabet.

Konteringsoplysninger

Til registrering af skyldigt over/merarbejde anvendes:

I forhold til registrering af de faktiske udbetalinger for over/merarbejde anvendes: