Finansielle omkostninger

Læs om reglerne for indregning af finansielle omkostninger - herunder tab og gevinster på finansielle aktiver mv.

De finansielle omkostninger indeholder poster vedrørende renteudgifter m.v. Renteudgifter er vederlag for at stille kapital til disposition og er knyttet til en bestemt tidsperiode (termin).

Der indregnes endvidere gebyrer, der beregnes ud fra en hovedstol og en tidsperiode. Udgør gebyrerne derimod betaling for en konkret handling/transaktion fx rykkergebyr, skal de registreres på regnskabskonto 22.70 "Køb af tjenesteydelser i øvrigt".

Tilskrivning af renter, hvor renteudgiften skyldes for sen betaling af en leverance (varer og tjenesteydelser), indregnes ligeledes som finansiel omkostning.

Desuden omfatter de finansielle omkostninger tab og gevinster, der opstår ved indgåelse af udlån eller køb af værdipapirer (købstidspunkt).

Indregning af finansielle omkostninger

Som hovedregel indregnes finansielle omkostninger efter forfaldstidspunktet/opkrævningstidspunktet. Fx at en kvartalsvis bagudrettet rentetilskrivning skal registreres i den sidste måned i det pågældende kvartal.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til finansielle omkostninger

26. Finansielle omkostninger