FF4 Langfristet gæld

FF4-langfristet gæld kontoen bruges til afregning af alle investeringsudgifter vedrørende anlægsaktiver, herunder også uafsluttede bygge- og it-udviklingsaktiviteter.

De anlægsaktiver, som likviditetsområdet afskriver på, finansieres af FF4-langfristet gæld kontoen og udviser den til enhver tid værende langfristede gæld, likviditetsområdet har til staten.FF4-langfristet gæld kan kun være i kredit, dvs. virksomheden kun kan have udeståender på den langfristede gældskonto.

Gælden på FF4-bankkontien i SKB skal altid være lig med eller mindre end summen af aktiverne. FF4-bankkontoen skal med udgangen af hvert kvartal afstemmes således, at summen af posterne er lig med anlægsaktiveres værdi.

Ved afstemningen af den langfristede gæld skal man være opmærksom på, at donerede anlægsaktiver ikke skal indgå i afstemningen.

Oplysninger om rentesatser kan findes under beskrivelsen af SKB/OBS vedr. vilkår, renter og priser.

En beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen findes i bilaget til vejledningen om selvstændig likviditet.

Konteringsoplysninger

Kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen.

Læs mere om kontering på SKB FF4 Langfristet gæld under standardkonto 63 i kontoplanen.

Læs mere om kontering under standardkonto 86 Langfristet gæld på SKB-konti i kontoplanen.